Generel
Vilkår og betingelser

Betingelser

Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for rejsekontrakten mellem kunden og rejsearrangøren teamtravel GmbH - i det følgende benævnt "arrangøren" - forudsat at dette er reelt aftalt.

teamtravel GmbH omfatter mærkerne mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com & trainingslager.com.

De generelle vilkår og betingelser supplerer lovbestemmelserne i §§ 651a - y BGB (Borgerloven), ligesom BGBl udfylder disse.

De generelle vilkår og betingelser gælder ikke, hvis arrangøren kun optræder som agent for individuelle rejseydelser i henhold til § 651w i den tyske civillovbog (BGB) og informerer kunden herom særskilt.

1. Indgåelse af kontrakt

1.1 Arrangøren tilbyder grupperejser via sin hjemmeside eller andre reklamemedier. Ved tilmelding tilbyder du bindende arrangøren indgåelse af en kontrakt om at deltage i den ønskede rejse. Kontrakten er indgået, når vi skriftligt bekræfter reservationen af rejsen til dig. En bekræftelse på e-mail er tilstrækkelig. Telefoniske og mundtlige aftaler bliver kun bindende, hvis de er bekræftet af os skriftligt.
1.2 Registreringen udføres også af registranten for alle deltagere, der er opført i registreringen/listerne, for hvis kontraktlige forpligtelser registranten er ansvarlig for sine egne forpligtelser.
1.3 Kontraktpartneren er den juridiske person, der tilbyder arrangøren at indgå en rejsekontrakt, medmindre denne person handler på vegne af en juridisk person (forening eller virksomhed) og er bemyndiget hertil af sit kontor.
1.4 Præ-kontraktuelle oplysninger fra arrangøren om væsentlige egenskaber ved rejseydelserne (pris, ekstra omkostninger, betalingsmåder, minimum antal deltagere, afbestillingsgebyrer i overensstemmelse med artikel 250 § 3 nummer 1, 3 til 5 og 7 EGBGB) er kun ikke en del af pakkerejsekontrakten, hvis dette er mellem kontraktpartneren og Arrangøren udtrykkeligt er aftalt.
1.5 Kontraktpartneren accepterer, at al kommunikation vil foregå i elektronisk form via e-mail. Der er ikke behov for postforsendelse af prækontraktuelle oplysninger, tilbud, rejseprisforsikringsbilag, rejsedokumenter såsom rejsebekræftelser og værdibeviser, ej heller for betalingspåmindelser og rykkere.
1.6 Kontraktpartneren er ikke berettiget til muligheden for efterfølgende bookinger (tillægsreservation af deltagere til den allerede eksisterende rejsekontrakt). Arrangøren forsøger dog så vidt muligt at sikre efterfølgende bookinger. Rejseprisen for den/de efterfølgende bookede person(er) kan afvige fra prisen på den eksisterende reservation.
1.7 Såfremt bestillingen ikke kan foretages iht. tilmelding, modtager kunden et tilpasset tilbud. Arrangøren er bundet af dette tilbud i ti dage.

2. Ydeevne

2.1 Arrangørens forpligtelse til at levere tjenester udspringer uden undtagelse af reservationsbekræftelsen, tilbuddet og de aktuelle rejseoplysninger på internettet under hensyntagen til alle oplysninger, forklaringer og noter indeholdt heri.
2.2 Arrangøren er ikke ansvarlig for oplysninger leveret af involverede tredjepartsudbydere såsom hoteller eller flyselskaber.
2.3 Arrangøren er kun berettiget til at foretage ændringer eller afvigelser til visse rejseydelser, hvis disse ikke påvirker eller forringer den samlede bestilte rejseplan. Arrangøren er under alle omstændigheder forpligtet til skriftligt at informere kunden om eventuelle efterfølgende ændringer og begrunde dem.
I tilfælde af alvorlige ændringer af de bestilte ydelser har kunden ret til at fortryde rejsekontrakten eller anmode om bestilling af en rejse af samme eller højere værdi. Mundtlige krav er ikke gyldige i dette tilfælde.
2.5 Arrangøren er ikke ansvarlig for gennemførelsen af tredjepartsydelser, hvis disse er arrangeret som led i rejsen, og kunden er blevet gjort bekendt med dem ved information på hjemmesiden eller ved udstedelse af flybilletter med etiketter. Ved booking accepterer kunden samtidig den ansvarlige arrangørs generelle vilkår og betingelser.
2.6 Kun de datoer, der er angivet på flyselskabets flybilletter, gælder som afrejsedato. I tilfælde af ændringer eller forsinkelser vil arrangøren bestræbe sig på at finde den bedst mulige løsning på problemet. Kunden fritager arrangøren for ethvert krav, der måtte opstå som følge af ændringer eller forsinkelser i flyveplanen. Eventuelle yderligere omkostninger afholdes af kunden.
2.7 Oplysninger om de tilladte stykker bagage (dette omfatter både håndbagage og indchecket bagage) vil blive kommunikeret skriftligt i tilbuddet og varierer afhængigt af transportselskabet.
2.8 Såfremt brug af idrætsfaciliteter er inkluderet i rejseprisen, gælder følgende som aftalt: Fastlæggelse af, om idrætsanlægget er uspilleligt, påhviler den/de respektive operatør af idrætsanlægget/-anlæggene. Såfremt det ikke er muligt at benytte det bestilte idrætsanlæg, er der tale om en rejsemangel, som kunden er berettiget til afslag i rejseprisen for i henhold til §651m BGB i størrelsen af de faktisk sparede udgifter. Enhver yderligere erstatning for skader i henhold til § 651n i den tyske civillovbog (BGB) er udelukket.

3. Betaling

3.1 Hvis der er en effektiv kontrakt om beskyttelse af kunders penge, og denne overdrages til kunden med navn og kontaktoplysninger på kundens pengebeskytter på en klar, forståelig og fremhævet måde, kan arrangøren anmode om og acceptere betalinger inden udgangen af pakkerejse. Et depositum på 20% af rejseprisen forfalder efter indgåelse af kontrakten mod at sikkerhedsbeviset udleveres. Kommer beløbet ikke på arrangørens konto inden for en uge, er kunden i misligholdelse af betalingen.
3.2 Kunden modtager rejsedokumenterne 10 dage efter, at den endelige betaling er foretaget.
3.3 Medmindre andet fremgår af reservationsbekræftelsen, forfalder restbeløbet senest fire uger før rejsens start, forudsat at sikkerhedsbeviset er udleveret, og rejsearrangørens fortrydelsesret ikke længere kan udnyttes. Der er ikke behov for yderligere betalingsanmodninger ud over reservationsbekræftelsen. I henhold til §288 BGB er arrangøren berettiget til at opkræve kunden morarenter for hver dag med forsinket betaling, hvis restbetalingen ikke er modtaget på arrangørens konto inden det angivne tidspunkt.
3.4 Hvis kunden ikke foretager depositum og/eller den resterende betaling i overensstemmelse med betalingsfristerne, og arrangøren er i stand til at opfylde de kontraktmæssige ydelser, er arrangøren berettiget til at fortryde pakkerejsekontrakten efter en påmindelse med en frist og at opkræve kunden i henhold til fortrydelsesskalaen.
3.5 Arrangøren kan også angive tidligere betaling af det resterende beløb i reservationsbekræftelsen.
3.6 Ved korttidsbestillinger skal hele rejseprisen betales umiddelbart efter, at kontrakten er indgået og sikkerhedsbeviset er fremsendt.

4. Prisændring

4.1 Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i rejseprisen, inden kontrakten indgås på grund af en stigning i transportomkostninger, afgifter for visse ydelser, såsom havne- eller lufthavnsafgifter, omkostninger til luftfartssikkerhed eller adgangsgebyrer, skattestigninger på bestilte ydelser eller en ændring i de valutakurser, der gælder for afslutningen af den pågældende rejse efter offentliggørelse af prospektet eller tilbuddet. Denne stigning må ikke overstige 5% af den samlede rejsepris. Hvis prisstigningen er højere end 5%, kan kunden trække sig fra rejsen.
4.2 Prisstigningen kan kun ske indtil 21 dage før rejsens start og skal meddeles kunden umiddelbart efter meddelelsen.
Kunden skal gøre sine rettigheder gældende med det samme, højst 10 dage efter meddelelse om ændringen.

5. Annullering, ombooking eller fortrydelse fra kundens side

5.1 Kunden kan trække sig fra rejsen til enhver tid inden rejsens start. Tilbagetrækningen skal meddeles arrangøren skriftligt til teamtravel GmbH's forretningsadresse; tilbagetrækning via e-mail er ikke tilstrækkelig. Kunden skal begrunde tilbagekaldelsen skriftligt.
5.2 Hvis kunden ikke påbegynder rejsen eller trækker sig inden rejsens start, gælder de afbestillingsgebyrer, der er anført i afsnit 5.4.
5.3 Medmindre aflysningen skyldes arrangørens skyld eller tilfælde af force majeure, kan arrangøren kræve passende kompensation for de rejsearrangementer, der er gennemført op til afbestillingen og dets udgifter afhængig af den respektive rejsepris. Ved erstatningsberegningen skal der normalt tages hensyn til sparede udgifter og eventuel anden mulig brug af arrangementsydelserne. På den rejsendes anmodning er rejsearrangøren forpligtet til at begrunde kompensationens størrelse.

5.4 Følgende omkostninger skal generelt betales, når (selv af enkelte personer) trækker sig fra rejsen:

– op til 60 dage før begivenhedens start: 30% af deltagerprisen (plus 100% af flyprisen (hvis booket))

– fra den 59. til den 31. dag før begivenhedens start: 50% af deltagerprisen (pr. person) (plus 100% af flyprisen (hvis booket))

– fra den 30. til den 16. dag før begivenhedens start: 70% af deltagerprisen (pr. person) (plus 100% af flyprisen (hvis booket))

– fra den 15. dag før begivenhedens start: 90% af deltagerprisen (pr. person) (plus 100% af flyprisen (hvis booket))

– i tilfælde af udeblivelse ved begivenhedens start: 100% af deltagerprisen (pr. person)

(plus 100% af flyprisen (hvis booket))

5.5 Særlige tilbud/pakker, individuelle rejsemoduler og individuelt tilpassede rejser kan være underlagt mere specifikke afbestillingsbetingelser. Dette vil blive påpeget særskilt i det respektive tilbud.
Hvis den konkrete kompensation er højere end ovenstående faste sats, forbeholder arrangøren sig ret til at kræve dette. Arrangøren skal begrunde og bevise dette.

5.6 Hvis arrangøren er forpligtet til at foretage en tilbagebetaling som følge af en fortrydelse, skal han foretage en tilbagebetaling straks, senest 14 dage efter modtagelsen af fortrydelseserklæringen.

5.7 Kunden kan til enhver tid anmode om en ændring af antallet af deltagere. Hvis teamtravel kan opfylde anmodningen, vil reservationsbekræftelsen blive ændret. Der kræves et ekstra behandlingsgebyr på 15 euro pr. bookingproces for denne proces.

6. Tjenester ikke brugt

6.1 Hvis den rejsende ikke benytter rejseydelserne af årsager, som han/hun er ansvarlig for, er han/hun ikke berettiget til en forholdsmæssig tilbagebetaling af rejsens pris. Arrangøren forpligter sig dog til at søge refusion hos tjenesteyderne for de sparede udgifter.
6.2 Denne forpligtelse gælder ikke, hvis ydelserne er helt ubetydelige.

7. Ændringer eller tilbagetrækning af arrangøren

7.1 Aflysning af arrangementet/rejsen på grund af force majeure/pandemi

Arrangøren forudsætter, at alle ture vil foregå som normalt. I tilfælde af at dette ikke er muligt, vil arrangøren aflyse individuelle rejser. En aflysning sker præcis, når de ansvarlige myndigheder forbyder arrangementet, der er indrejseforbud eller der er en officiel rejseadvarsel for den berørte region.

I dette særlige tilfælde refunderer arrangøren straks hele den betalte deltagerpris uden fradrag.

7.2 Arrangøren kan opsige kontrakten uden varsel, hvis deltageren forstyrrer rejsens gennemførelse trods en advarsel fra arrangøren, eller hvis han/hun opfører sig kontraktstridigt i et sådant omfang, at den øjeblikkelige annullering af kontrakten er berettiget er. Hvis arrangøren opsiger kontrakten, bevarer arrangøren retten til deltagergebyret med fradrag af værdien af de sparede udgifter og de sparede fordele, der følger af anden brug af ydelserne, der ikke benyttes.

7.3 Hotelejeren/ejeren/operatøren af det reserverede overnatningssted/sportsanlæg kan til enhver tid forbyde kunden at komme ind i lokalerne af vigtige årsager. Kunden er forpligtet til straks at meddele arrangøren et forbud mod at komme ind i lokalerne via e-mail.

8. Kundens forpligtelser

8.1 Hvis kunden ikke har modtaget de påkrævede rejsedokumenter (f.eks. e-billetkvitteringer, hotelkuponer) op til syv dage før rejsens start på trods af at han/hun har betalt rejseprisen rettidigt, skal han/hun straks informere arrangøren. Dette gælder med undtagelse af korttidsbestillinger.
8.2 Den rejsende er forpligtet til straks at anmelde eventuelle mangler til arrangøren og kræve afhjælpning. Dette er kundens forpligtelse. Undlader den rejsende at anmelde mangler, er han/hun ikke berettiget til afslag i rejsens pris. Arrangøren skal sørge for afhjælpning, hvis dette er muligt og omstændighederne tillader det.
8.3 Bagageforsinkelser og -skader skal afklares direkte på stedet med det relevante flyselskab. Arrangøren kan kun gribe ind for at yde støtte.

9. Ansvar, udelukkelse af krav og forældelse

9.1 Det kontraktlige ansvar for skader, der ikke er legemsbeskadigelse, er begrænset til tre gange deltagerprisen (pr. person), forudsat at deltagerens skade hverken er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt, eller at vi alene er ansvarlige for skade, som deltageren har lidt pga. til en tjenesteudbyders skyld er. Lovbestemmelser, der begrænser eller udelukker ansvar, som er baseret på internationale aftaler, og som en tjenesteudbyder ansat af os kan stole på, gælder også til vores fordel. For alle erstatningskrav fremsat mod arrangøren på grund af ulovlige handlinger, der ikke er baseret på forsæt eller groft uagtsomhed, er ansvaret for tingskade begrænset til et beløb på tre gange deltagerprisen (pr. person og arrangement).
9.2 Arrangøren er ikke ansvarlig for serviceforstyrrelser, personskader og tingskade i forbindelse med tredjepartsydelser, der blot er arrangeret og udtrykkeligt er identificeret som sådan i annoncen (f.eks. udflugter, ture, besøg i parker og andre fritidsfaciliteter).
9.3 Kunden har pligt til at håndtere alle former for lånt udstyr med omhu. Sker der skade, er arrangøren ikke ansvarlig. I dette tilfælde skal kunden udskifte varerne af samme kvalitet eller selv afholde omkostningerne til det nye køb.
9.4 Arrangøren er som udgangspunkt ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure.
9.5 Deltagere og medrejsende skal være ansvarlige for deres deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter. Du bør tjekke sportsfaciliteter, udstyr og køretøjer, før du bruger dem.
9.6 Arrangøren er kun ansvarlig for uheld, der sker under sportsbegivenheder og andre fritidsaktiviteter, hvis virksomheden er skyld i det. Arrangøren anbefaler at tegne en ulykkesforsikring.
I tilfælde af serviceforstyrrelser er enhver deltager/medrejsende forpligtet til at samarbejde inden for rammerne af lovens bestemmelser for at undgå eller minimere enhver skade. Fejl og driftsforstyrrelser skal straks meldes til medarbejdere, arrangøren anbefaler dette skriftligt. Såfremt en deltager/medrejsende ikke opfylder denne forpligtelse på grund af egen skyld, er denne ikke berettiget til krav.
Medarbejdere på stedet er ikke berettiget til at anerkende krav af nogen art. Krav af enhver art skal fremlægges for arrangørens autoriserede repræsentant på stedet. Arrangøren anbefaler den skriftlige formular.
9.7 Krav på grund af ikke-kontraktlig levering af den bestilte rejse skal fremsættes til arrangøren inden for en måned efter den kontraktligt aftalte afslutning på rejsen. Vi anbefaler den skriftlige form. Efter fristens udløb kan du kun gøre krav gældende, hvis du uden egen skyld blev forhindret i at overholde fristen. Dine krav fra denne kontrakt udløber om et år, udtrykkeligt i strid med de lovmæssige bestemmelser. Forældelsesfristen begynder den dag, hvor arrangementet ifølge kontrakten skulle afsluttes.

10. Krav til pas, visum og helbred

10.1 Arrangøren informerer borgerne i et land i Den Europæiske Union, hvor rejsen tilbydes, om den juridiske situation og bestemmelserne om pas, visum og sundhedsbestemmelser, inden kontrakten indgås, og om eventuelle ændringer heraf inden rejsens start. For borgere fra andre lande kan det ansvarlige konsulat give oplysninger. Særlige karakteristika såsom dobbelt statsborgerskab, statsløshed eller andre tages ikke i betragtning af arrangøren.
10.2 Den rejsende er ansvarlig for at overholde alle regler, der er vigtige for rejsens gennemførelse. Alle ulemper som følge af manglende overholdelse af disse regler afholdes af arrangøren, medmindre de er forårsaget af arrangøren skyldigt at give urigtige oplysninger. Hvis den rejsende ikke overholder de enkelte landes indrejsebestemmelser, eller udstedes visum ikke rettidigt af den diplomatiske repræsentation på grund af den rejsendes skyld, således at den rejsende derfor er forhindret i at rejse, er arrangøren ikke ansvarlig .

11. Ugyldighed af individuelle bestemmelser

11.1 Ineffektiviteten af individuelle bestemmelser udgør ikke ugyldigheden af resten af rejsekontrakten.

12. Forpligtelser til at give oplysninger om det transporterende luftfartsselskabs identitet

12.1 EU-forordningen om information af passagerer om identiteten af det transporterende luftfartsselskab (EU 2111/05) forpligter arrangøren til at informere kunden om identiteten af det eller de flyselskab, der opererer, for alle lufttransporttjenester, der skal leveres som en del af bookede rejser af reservationen.
12.2 Hvis flyselskabet endnu ikke er fastlagt ved reservationen, vil arrangøren informere kunden om det eller de flyselskaber, der sandsynligvis vil udføre flyvningen.
12.3 Så snart arrangøren ved, hvilket flyselskab der skal udføre flyvningen, vil kunden blive informeret af dem.
12.4 Hvis det flyselskab, der er navngivet til kunden som driftsflyselskab, ændres, skal arrangøren informere kunden om denne ændring. Arrangøren skal straks tage alle passende skridt for at sikre, at kunden informeres om ændringen så hurtigt som muligt.
12.5 Arrangøren har forbud mod at tilbyde kunden flyvninger med flyselskaber, der er underlagt et EU-driftsforbud. Listen over flyselskaber med et EU-driftsforbud ("Sort liste") er tilgængelig på følgende websted: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm.

13. Regler for brug af idræts- og træningsfaciliteter

13.1 Kunden accepterer de særlige og eventuelt individuelle regler for brugen af idræts- og træningsfaciliteterne, især de respektive hus- og pladsregler, selvom disse ikke var kendt før aftalens indgåelse. Ligesom disse generelle forretnings- og rejsebetingelser er de en del af enhver indgået kontrakt. Undtaget fra denne regel er aftaler, der udtrykkeligt var indgået i rejsekontrakten. Medmindre andet er angivet, tildeles træningspladserne og tidspunkterne af hotelejeren, pladsejeren eller arrangøren. Kunden opfordres til på forhånd at tilkendegive sine ønsker herom til arrangøren, selvom disse er uforpligtende for arrangøren og den respektive serviceudbyder.
13.2 Kunden har ingen beslutningsbeføjelse herom. De respektive ejere af sports- og træningsfaciliteterne forbeholder sig retten til at lukke faciliteterne, fordi banerne er uspillelige. Uspilleligheden kan skyldes (listen er ikke udtømmende): regn, sne, hagl, storme eller andre vejrforhold. I dette tilfælde reduceres rejseprisen med udgifterne til brug af idrætsfaciliteterne. Enhver yderligere reduktion af rejseprisen eller kompensation er udelukket.
13.3 Hvis afholdelse af en venskabs- eller testkamp er aftalt som en serviceydelse, vil denne enhed - medmindre andet er aftalt - ikke finde sted i tillæg til, men i stedet for en træning.
13.4 Kunderne er ansvarlige for at give de nødvendige oplysninger til at organisere rejsen (f.eks. oplysninger om allergier, spisevaner, handicap, deltagerlister osv.). Såfremt hele pakken ikke sendes som beskrevet af arrangøren, anses rejsen ikke for mangelfuld, ligesom arrangøren heller ikke er forpligtet til at nedsætte rejsens pris eller betale erstatning.
13.5 Hvis der skal betales turistskat på stedet, skal denne betales direkte på stedet, medmindre andet er aftalt på forhånd.
13.6 Ved indgåelse af rejsekontrakten overdrager ansøger billedrettighederne til arrangøren på alles vegne.
13.7 Kunden har forbud mod at videregive eller distribuere ophavsretligt beskyttede produkter.

14. Gældende lov og værneting

Tysk lov gælder udelukkende for alle retssager og forhandlinger.
Værnetinget er Hamborg.

15. Afsluttende bestemmelse

Betingelserne gælder for alle aftaler mellem arrangøren og kunden, uanset alle involverede parters hjemsted og det sted, hvor kontrakten er indgået, og det sted, hvor ydelsen skal udføres.

16. Skriftlige meddelelser skal sendes til følgende adresse:

teamtravel GmbH
Administrerende direktør: Fabian Schlupp
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamborg

sidst opdateret: 2. november 2023

trainingcamp.com

Vælg en region:
Vælg en region:
Vælg en aldersgruppe:
Filtrer aldersgruppe
Vælg de særlige funktioner her:
Filterudstyr
Vis mere
Vælg placeringen af boligen:
Filtrer placering
Vælg budget:
Budget filter
Vælg en region:
Vælg en region:
Vælg de særlige funktioner her:
Filterudstyr
Vis mere
Vælg placeringen af boligen:
Filtrer placering
Vælg budget:
Budget filter
Vælg en region:
Vælg en region:
Vælg en aldersgruppe:
Filtrer aldersgruppe
Vælg de særlige funktioner her:
Filterudstyr
Vis mere
Vælg placeringen af boligen:
Filtrer placering
Vælg budget:
Budget filter
Vælg en region:
Vælg en region:
Vælg de særlige funktioner her:
Filterudstyr
Vis mere
Vælg placeringen af boligen:
Filtrer placering
Vælg budget:
Budget filter
Kontakt nu!
Kontakt os via Whatsapp!
Scan koden
Hej 👋
Er du interesseret i en af vores træningslejre eller bare et hurtigt spørgsmål?
Bare skriv nemt til os i chatten!