Všeobecné
Pravidla a podmínky

Podmínky

Na cestovní smlouvu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří teamtravel GmbH - dále jen „pořadatel“ se vztahují následující všeobecné obchodní podmínky, pokud byla tato fakticky dohodnuta.

teamtravel GmbH zahrnuje značky mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com a trainingslager.com.

Všeobecné obchodní podmínky doplňují zákonná ustanovení §§ 651a - y BGB (Občanský zákoník), jakož i BGBl je vyplňují.

Všeobecné obchodní podmínky neplatí, pokud pořadatel vystupuje pouze jako zprostředkovatel pro jednotlivé cestovní služby v souladu s § 651w německého občanského zákoníku (BGB) a informuje o tom zákazníka samostatně.

1. Uzavření smlouvy

1.1 Pořadatel nabízí skupinové zájezdy prostřednictvím své domovské stránky nebo jiných reklamních médií. Registrací závazně nabízíte pořadateli uzavření smlouvy o účasti na požadovaném zájezdu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Vám písemně potvrdíme rezervaci zájezdu. Stačí potvrzení e-mailem. Telefonické a ústní dohody se stávají závaznými pouze tehdy, jsou-li z naší strany písemně potvrzeny.
1.2 Registraci provádí registrující rovněž pro všechny účastníky uvedené v registraci/seznamech, za jejichž smluvní závazky je registrující odpovědný jako za své vlastní povinnosti.
1.3 Smluvní partner je právnická osoba, která nabízí pořadateli uzavření cestovní smlouvy, pokud tato osoba nejedná jménem právnické osoby (sdružení nebo společnosti) a není k tomu pověřena svou kanceláří.
1.4 Předsmluvní informace od pořadatele o základních charakteristikách cestovních služeb (cena, dodatečné náklady, způsoby platby, minimální počet účastníků, storno poplatky v souladu s článkem 250 § 3 čísla 1, 3 až 5 a 7 EGBGB) jsou pouze není součástí smlouvy o zájezdu, pokud je to mezi smluvním partnerem a pořadatelem výslovně dohodnuto.
1.5 Smluvní partner souhlasí s tím, že veškerá komunikace bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím emailu. Není potřeba poštovní doručování předsmluvních informací, nabídek, poukázek na pojištění ceny zájezdu, cestovních dokladů, jako jsou cestovní potvrzení a poukázky, ani upomínky a upomínky plateb.
1.6 Smluvní partner nemá nárok na možnost následných rezervací (doobjednání účastníků k již existující cestovní smlouvě). Pořadatel se však snaží v rámci možností zajistit následné rezervace. Cena zájezdu pro následně rezervovanou osobu (osoby) se může lišit od ceny stávající rezervace.
1.7 Pokud nelze provést rezervaci podle registrace, obdrží zákazník upravenou nabídku. Pořadatel je touto nabídkou vázán po dobu deseti dnů.

2. Výkon

2.1 Povinnost pořadatele poskytnout služby vyplývá bez výjimky z potvrzení rezervace, nabídky a aktuálních cestovních informací na internetu s přihlédnutím ke všem informacím, vysvětlením a poznámkám v nich obsaženým.
2.2 Pořadatel není odpovědný za informace poskytnuté poskytovateli třetích stran, jako jsou hotely nebo letecké společnosti.
2.3 Pořadatel je oprávněn provést změny nebo odchylky u některých cestovních služeb pouze v případě, že tyto neovlivní nebo nenaruší celkový rezervovaný itinerář cesty. V každém případě je pořadatel povinen o jakýchkoli pozdějších změnách zákazníka písemně informovat a zdůvodnit je.
V případě závažných změn objednaných služeb má zákazník právo od cestovní smlouvy odstoupit nebo požádat o rezervaci zájezdu stejné nebo vyšší hodnoty. Ústní požadavky nejsou v tomto případě platné.
2.5 Pořadatel neručí za realizaci služeb třetích stran, pokud tyto byly sjednány v rámci zájezdu a zákazník byl o nich upozorněn informacemi na webových stránkách nebo vystavením letenek s etiketami. Zákazník rezervací současně akceptuje všeobecné obchodní podmínky odpovědného pořadatele.
2.6 Jako data odletu platí pouze data uvedená na letenkách letecké společnosti. V případě změn nebo zpoždění se pořadatel bude snažit najít nejlepší možné řešení problému. Zákazník zprošťuje pořadatele jakýchkoli nároků, které mohou vzniknout v důsledku změn nebo zpoždění letového řádu. Případné dodatečné náklady jdou k tíži zákazníka.
2.7 Informace o povolených kusech zavazadel (to zahrnuje jak příruční, tak odbavená zavazadla) budou sděleny písemně v nabídce a liší se v závislosti na přepravní společnosti.
2.8 Je-li v ceně zájezdu zahrnuto použití sportovního zařízení, platí dle dohody: Určení, zda je sportovní zařízení nehratelné, je v kompetenci příslušného provozovatele sportovního zařízení (zařízení). Pokud není možné využít rezervované sportoviště, jedná se o nedostatek zájezdu, za který má zákazník nárok na snížení ceny zájezdu dle §651m BGB ve výši skutečně ušetřených výdajů. Jakákoli další náhrada škody podle § 651n německého občanského zákoníku (BGB) je vyloučena.

3. Platba

3.1 Pokud existuje účinná smlouva o ochraně peněžních prostředků zákazníka a tato je zákazníkovi předána se jménem a kontaktními údaji správce peněžních prostředků zákazníka jasným, srozumitelným a zvýrazněným způsobem, může organizátor požadovat a přijímat platby před koncem zájezd. Záloha ve výši 20% ceny zájezdu je splatná po uzavření smlouvy výměnou za předání bezpečnostního listu. Pokud částka nepřijde na účet pořadatele do týdne, je zákazník v prodlení s platbou.
3.2 Zákazník obdrží cestovní doklady 10 dnů po uhrazení konečné platby.
3.3 Není-li v potvrzení rezervace uvedeno jinak, je zbývající částka splatná nejpozději čtyři týdny před zahájením zájezdu za předpokladu, že byl předán bezpečnostní list a již nelze uplatnit právo cestovní kanceláře na odstoupení od smlouvy. Kromě potvrzení rezervace již není třeba žádat o další platby. Dle § 288 BGB je pořadatel oprávněn účtovat zákazníkovi úrok z prodlení za každý den prodlení s platbou, pokud zbývající platba nebyla přijata na účet pořadatele do stanovené doby.
3.4 V případě, že zákazník neuhradí zálohu a/nebo zbývající platbu v souladu se splatností platby a pořadatel je schopen splnit smluvní služby, je pořadatel oprávněn po upomínce odstoupit od smlouvy o zájezdu. termín a účtovat zákazníkovi v souladu se storno sazebníkem.
3.5 Pořadatel může v potvrzení rezervace uvést i dřívější úhradu zbývající částky.
3.6 U krátkodobých rezervací je nutné uhradit celou cenu zájezdu ihned po uzavření smlouvy a odeslání bezpečnostního listu.

4. Změna ceny

4.1 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny ceny zájezdu před uzavřením smlouvy z důvodu zvýšení nákladů na dopravu, daní za některé služby, jako jsou přístavní nebo letištní poplatky, nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy nebo vstupních poplatků, zvýšení daní z rezervovaných služeb. nebo změna směnných kurzů platných pro konec příslušné cesty po zveřejnění prospektu nebo nabídky. Toto navýšení nesmí přesáhnout 5% celkové ceny zájezdu. Pokud je navýšení ceny vyšší než 5%, může zákazník od zájezdu odstoupit.
4.2 Ke zvýšení ceny může dojít pouze do 21 dnů před zahájením zájezdu a musí být zákazníkovi sděleno ihned po oznámení.
Zákazník musí svá práva uplatnit neprodleně, maximálně do 10 dnů od oznámení změny.

5. Zrušení, změna rezervace nebo odstoupení ze strany zákazníka

5.1 Zákazník může odstoupit od zájezdu kdykoliv před zahájením zájezdu. Odstoupení musí být oznámeno pořadateli písemně na adresu provozovny teamtravel GmbH, nestačí odstoupení e-mailem. Zákazník by měl odstoupení písemně odůvodnit.
5.2 Pokud zákazník nenastoupí na zájezd nebo odstoupí před zahájením zájezdu, platí storno poplatky uvedené v bodě 5.4.
5.3 Není-li zrušení způsobeno zaviněním pořadatele nebo případem vyšší moci, může pořadatel požadovat přiměřenou náhradu za zajištění cesty ke zrušení a její náklady v závislosti na příslušné ceně zájezdu. Při výpočtu kompenzace je třeba zohlednit obvykle ušetřené výdaje a případné další využití služeb akce. Na žádost cestujícího je pořadatel zájezdu povinen odůvodnit výši náhrady.

5.4 Při odstoupení od zájezdu (i ze strany jednotlivých osob) musí být obecně uhrazeny následující náklady:

– do 60 dnů před začátkem akce: 30% z ceny účastníka (plus 100% z ceny letu (pokud je rezervováno))

– od 59. do 31. dne před začátkem akce: 50% z ceny pro účastníky (za osobu) (plus 100% z ceny letu (pokud je rezervována))

– od 30. do 16. dne před začátkem akce: 70% z ceny pro účastníky (za osobu) (plus 100% z ceny letu (pokud je rezervováno))

– od 15. dne před začátkem akce: 90% z ceny účastníka (za osobu) (plus 100% z ceny letu (pokud je rezervováno))

– v případě nedostavení se na začátku akce: 100% z ceny účastníka (za osobu)

(plus 1001 TP3T ceny letu (pokud je rezervováno))

5.5 Speciální nabídky/balíčky, individuální cestovní moduly a individuálně přizpůsobené zájezdy mohou podléhat konkrétnějším storno podmínkám. Na to bude zvlášť upozorněno v příslušné nabídce.
Bude-li konkrétní náhrada vyšší než výše uvedený paušál, vyhrazuje si pořadatel právo tuto nárokovat. Pořadatel to musí zdůvodnit a prokázat.

5.6 Je-li pořadatel povinen vrátit peníze v důsledku odstoupení od smlouvy, musí vrátit peníze okamžitě, nejpozději do 14 dnů po obdržení prohlášení o odstoupení.

5.7 Zákazník může kdykoliv požádat o změnu počtu účastníků. Pokud teamtravel může splnit požadavek, potvrzení rezervace bude změněno. Tento proces vyžaduje dodatečný poplatek za zpracování ve výši 15 EUR za proces rezervace.

6. Nevyužité služby

6.1 Pokud cestující nevyužije cestovní služby z důvodů, za které odpovídá, nemá nárok na poměrnou část ceny zájezdu. Pořadatel se však zavazuje požadovat po poskytovatelích služeb náhradu ušetřených výdajů.
6.2 Tato povinnost neplatí, jde-li o služby zcela bezvýznamné.

7. Změny nebo odvolání ze strany pořadatele

7.1 Zrušení akce/výletu z důvodu vyšší moci/pandemie

Pořadatel předpokládá, že všechny výlety proběhnou jako obvykle. V případě, že to nebude možné, pořadatel jednotlivé zájezdy zruší. Ke zrušení dojde přesně tehdy, když odpovědné orgány zakážou akci, existuje zákaz cestování nebo oficiální varování před cestováním pro postižený region.

V tomto zvláštním případě pořadatel obratem vrátí celou zaplacenou účastnickou cenu bez jakýchkoliv srážek.

7.2 Pořadatel může vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, pokud účastník trvale narušuje realizaci zájezdu i přes upozornění pořadatele nebo se chová v rozporu se smlouvou do té míry, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. V případě vypovězení smlouvy ze strany pořadatele si pořadatel vyhrazuje právo na účastnický poplatek snížený o hodnotu ušetřených výdajů a ušetřených výhod, které vyplývají z jiného využití nevyužitých služeb.

7.3 Hoteliér/majitel/provozovatel rezervovaného ubytovacího/sportovního zařízení může zákazníkovi ze závažných důvodů kdykoli zakázat vstup do areálu. Zákaz vstupu do areálu je zákazník povinen neprodleně oznámit pořadateli emailem.

8. Povinnosti objednatele

8.1 Pokud zákazník i přes včasné uhrazení ceny zájezdu neobdrží potřebné cestovní doklady (např. účtenky e-vstupenky, hotelové poukazy) do sedmi dnů před zahájením zájezdu, musí o tom neprodleně informovat pořadatele. To platí s výjimkou krátkodobých rezervací.
8.2 Závady je cestující povinen neprodleně hlásit pořadateli a požadovat nápravu. Toto je povinnost zákazníka. Pokud cestující vinou neoznámí vady, nemá nárok na slevu z ceny zájezdu. Pořadatel musí zajistit nápravná opatření, pokud je to možné a okolnosti to umožňují.
8.3 Zpoždění a poškození zavazadel je nutné objasnit přímo na místě příslušné letecké společnosti. Pořadatel může zasáhnout pouze za účelem poskytnutí podpory.

9. Odpovědnost, vyloučení nároků a promlčecí lhůta

9.1 Smluvní odpovědnost za škody, které nejsou ublížením na zdraví, je omezena na trojnásobek účastnické ceny (na osobu), pokud škoda nebyla způsobena úmyslně ani z hrubé nedbalosti nebo že za škodu, kterou účastník utrpí, odpovídáme výhradně my. vinou poskytovatele služeb. Právní předpisy omezující nebo vylučující odpovědnost, které jsou založeny na mezinárodních dohodách a na které se může námi zaměstnaný poskytovatel služeb spolehnout, platí také v náš prospěch. U všech nároků na náhradu škody uplatněných vůči pořadateli z důvodu protiprávního jednání, které není založeno na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, je odpovědnost za škodu na majetku omezena do výše trojnásobku účastnické ceny (na osobu a akci).
9.2 Pořadatel neodpovídá za narušení služeb, zranění osob a škody na majetku v souvislosti se službami třetích stran, které jsou pouze zprostředkovány a jsou jako takové výslovně označeny v reklamě (např. exkurze, výlety, návštěvy parků a jiných zařízení pro volný čas).
9.3 Zákazník je povinen zacházet se všemi druhy zapůjčeného vybavení opatrně. Pokud dojde k poškození, pořadatel neručí. V tomto případě musí zákazník vyměnit zboží stejné kvality nebo sám nést náklady na nový nákup.
9.4 Pořadatel obecně nenese odpovědnost v případě vyšší moci.
9.5 Účastníci a spolucestující musí nést odpovědnost za svou účast na sportovních a jiných volnočasových aktivitách. Před použitím byste měli zkontrolovat sportovní zařízení, vybavení a vozidla.
9.6 Pořadatel je odpovědný za nehody, ke kterým dojde při sportovních akcích a jiných volnočasových aktivitách, pouze v případě, že zaviní společnost. Pořadatel doporučuje uzavřít úrazové pojištění.
V případě narušení služeb je každý účastník/spolucestující povinen spolupracovat v rámci zákonných ustanovení, aby zabránil nebo minimalizoval jakékoli škody. Závady a poruchy je nutné neprodleně hlásit zaměstnancům, pořadatel to doporučuje písemně. Pokud účastník/spolucestující tuto povinnost vlastní vinou nesplní, nevznikají mu žádné nároky.
Zaměstnanci na místě nejsou oprávněni uznat nároky jakéhokoli druhu. Reklamace jakéhokoli druhu musí být předloženy oprávněnému zástupci pořadatele na místě. Pořadatel doporučuje písemnou formu.
9.7 Reklamace z důvodu mimosmluvního zajištění objednaného zájezdu musí být u pořadatele uplatněna do jednoho měsíce od smluvně sjednaného ukončení zájezdu. Doporučujeme písemnou formu. Po uplynutí lhůty můžete uplatnit nároky pouze v případě, že vám bylo bez vašeho zavinění zabráněno ve lhůtě dodržet. Vaše nároky z této smlouvy zanikají za jeden rok, výslovně v rozporu se zákonnými ustanoveními. Promlčecí doba počíná běžet dnem, kdy měla akce podle smlouvy skončit.

10. Pas, víza a zdravotní požadavky

10.1 Pořadatel informuje občany země Evropské unie, ve které je zájezd nabízen, o právním stavu a ustanoveních pasových, vízových a zdravotních předpisů před uzavřením smlouvy a o všech jejich změnách před zahájením zájezdu. Pro občany jiných zemí může poskytnout informace příslušný konzulát. Na zvláštnosti jako dvojí občanství, osoby bez státní příslušnosti či jiné pořadatel nebere zřetel.
10.2 Cestující odpovídá za dodržení všech předpisů důležitých pro uskutečnění zájezdu. Veškeré nevýhody vyplývající z nedodržení těchto předpisů ponese pořadatel, pokud nebudou způsobeny pořadatelem zaviněným uvedením nesprávných údajů. Pokud cestující nedodrží vstupní předpisy jednotlivých zemí nebo pokud diplomatická mise vinou cestujícího neudělí vízum včas, takže cestujícímu je znemožněno vycestovat, pořadatel neručí. .

11. Neplatnost jednotlivých ustanovení

11.1 Neúčinnost jednotlivých ustanovení nezakládá neplatnost zbytku cestovní smlouvy.

12. Povinnosti poskytnout informace o totožnosti provozujícího leteckého dopravce

12.1 Nařízení EU o informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého dopravce (EU 2111/05) ukládá pořadateli povinnost informovat zákazníka o totožnosti provozujícího leteckého dopravce (leteckých společností) všech služeb letecké dopravy, které mají být poskytovány v rámci rezervované výlety rezervace.
12.2 Pokud při rezervaci ještě nebyla určena provozující letecká společnost, bude organizátor zákazníka informovat o letecké společnosti nebo leteckých společnostech, které pravděpodobně let budou provozovat.
12.3 Jakmile bude pořadatel vědět, která letecká společnost bude let provozovat, bude zákazník od nich informován.
12.4 Pokud se změní letecká společnost uvedená zákazníkovi jako provozující letecká společnost, musí pořadatel zákazníka o této změně informovat. Pořadatel musí neprodleně učinit veškerá vhodná opatření, aby byl zákazník o změně informován co nejrychleji.
12.5 Pořadatel má zakázáno nabízet zákazníkovi lety s leteckými společnostmi, které podléhají zákazu provozování EU. Seznam leteckých společností se zákazem provozování letecké dopravy v EU („černá listina“) je k dispozici na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm.

13. Pravidla pro užívání sportovních a tréninkových zařízení

13.1 Zákazník akceptuje zvláštní a případně individuální pravidla pro užívání sportovních a tréninkových zařízení, zejména příslušný domovní a staveniště, i když tyto nebyly před uzavřením smlouvy známy. Stejně jako tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy. Z tohoto pravidla jsou vyňata ujednání, která byla výslovně uvedena v cestovní smlouvě. Není-li uvedeno jinak, místa a časy školení přiděluje hoteliér, majitel místa nebo pořadatel. Zákazník je požádán, aby své přání v této souvislosti předem vyjádřil pořadateli, avšak tato přání jsou pro pořadatele a příslušného poskytovatele služeb nezávazná.
13.2 Zákazník nemá v tomto ohledu žádnou rozhodovací pravomoc. Příslušní majitelé sportovních a tréninkových zařízení si vyhrazují právo zařízení uzavřít z důvodu nehratelnosti hřišť. Nehratelnost může být způsobena (seznam není vyčerpávající): déšť, sníh, krupobití, bouře nebo jiné povětrnostní podmínky. V tomto případě je cena zájezdu snížena o náklady na využívání sportovišť. Jakékoli další snížení ceny zájezdu nebo kompenzace jsou vyloučeny.
13.3 Pokud bylo jako poskytování služeb dohodnuto pořádání přátelského nebo zkušebního utkání, nebude se tato jednotka – nebude-li dohodnuto jinak – konat vedle tréninku, ale místo něj.
13.4 Zákazníci jsou odpovědní za poskytnutí nezbytných informací potřebných k organizaci zájezdu (např. informace o alergiích, stravovacích návycích, postižení, seznamy účastníků atd.). Pokud nebude celý balíček odeslán tak, jak je pořadatelem popsáno, zájezd se nepovažuje za vadný, ani není pořadatel povinen snížit cenu zájezdu nebo zaplatit náhradu.
13.5 Pokud je na místě splatná pobytová taxa, musí být zaplacena přímo na místě, pokud není předem dohodnuto jinak.
13.6 Zájemce postoupí po uzavření cestovní smlouvy pořadateli jménem všech práv k obrazu.
13.7 Zákazníkovi je zakázáno předávat nebo distribuovat produkty chráněné autorským právem.

14. Rozhodné právo a místo jurisdikce

Německé právo se vztahuje výhradně na všechny soudní spory a jednání.
Místem soudní příslušnosti je Hamburk.

15. Závěrečné ustanovení

Podmínky se vztahují na všechna ujednání mezi pořadatelem a zákazníkem bez ohledu na bydliště všech zúčastněných stran a místo uzavření smlouvy a místo, kde má být služba poskytnuta.

16. Písemná oznámení zasílejte na následující adresu:

teamtravel GmbH
Jednatel: Fabian Schlupp
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburk

poslední aktualizace: 2. listopadu 2023

trainingcamp.com

Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte věkovou skupinu:
Filtrovat věkovou skupinu
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte věkovou skupinu:
Filtrovat věkovou skupinu
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Kontaktujte ihned!
Kontaktujte nás přes Whatsapp!
Naskenujte kód
Čau 👋
Máte zájem o některý z našich tréninkových kempů nebo jen rychlý dotaz?
Jednoduše nám napište do chatu!