Ogólny
Regulamin

Warunki

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do umowy turystycznej pomiędzy klientem a organizatorem wycieczek teamtravel GmbH – zwanym dalej „organizatorem” – pod warunkiem, że zostało to skutecznie uzgodnione.

Teamtravel GmbH obejmuje marki mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com i szkoleniaslager.com.

Ogólne warunki handlowe uzupełniają przepisy prawne §§ 651a - y BGB (Kodeks cywilny), a także BGBl je uzupełniają.

Ogólne warunki handlowe nie mają zastosowania, jeżeli organizator działa wyłącznie jako agent indywidualnych usług turystycznych zgodnie z § 651w niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i informuje o tym oddzielnie klienta.

1. Zawarcie umowy

1.1 Organizator oferuje wycieczki grupowe za pośrednictwem swojej strony internetowej lub innych nośników reklamowych. Rejestrując się, w sposób wiążący oferujesz organizatorowi zawarcie umowy o udział w wybranej wycieczce. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez nas rezerwacji wycieczki. Wystarczy potwierdzenie e-mailem. Umowy telefoniczne i ustne stają się wiążące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez nas.
1.2 Rejestracja przeprowadzana jest również przez rejestrującego w odniesieniu do wszystkich uczestników wymienionych w rejestracji/listach, za których zobowiązania umowne rejestrujący odpowiada jak za swoje własne zobowiązania.
1.3 Partnerem umowy jest osoba prawna, która oferuje organizatorowi zawarcie umowy turystycznej, chyba że osoba ta działa w imieniu osoby prawnej (stowarzyszenia lub firmy) i jest do tego upoważniona przez swoje biuro.
1.4 Informacje udzielane przez organizatora przed zawarciem umowy na temat istotnych cech usług turystycznych (cena, koszty dodatkowe, sposoby płatności, minimalna liczba uczestników, opłaty za anulowanie zgodnie z art. 250 § 3 numery 1, 3 do 5 i 7 EGBGB) mają charakter wyłącznie nie jest częścią umowy o udział w imprezie turystycznej, jeżeli zostało to wyraźnie uzgodnione pomiędzy partnerem umowy a Organizatorem.
1.5 Partner umowy wyraża zgodę na to, aby wszelka komunikacja odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie ma potrzeby dostarczania pocztą informacji przed zawarciem umowy, ofert, bonów ubezpieczenia cen podróży, dokumentów podróży, takich jak potwierdzenia podróży i vouchery, ani przypomnień i przypomnień o płatnościach.
1.6 Partnerowi umowy nie przysługuje możliwość dokonywania kolejnych rezerwacji (dodatkowa rezerwacja uczestników już istniejącej umowy turystycznej). Organizator stara się jednak w miarę możliwości zadbać o późniejsze rezerwacje. Cena podróży dla kolejnej zarezerwowanej osoby (osób) może różnić się od ceny istniejącej rezerwacji.
1.7 Jeżeli rezerwacja nie może zostać dokonana zgodnie z rejestracją, klient otrzyma ofertę dostosowaną. Organizator jest związany tą ofertą przez dziesięć dni.

2. Wydajność

2.1 Obowiązek świadczenia usług Organizatora wynika bez wyjątku z potwierdzenia rezerwacji, oferty oraz aktualnej informacji turystycznej znajdującej się w Internecie, z uwzględnieniem wszelkich informacji, wyjaśnień i notatek w nich zawartych.
2.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez zewnętrznych dostawców, takich jak hotele lub linie lotnicze.
2.3 Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian lub odstępstw w niektórych usługach turystycznych tylko wtedy, gdy nie mają one wpływu ani nie pogarszają całego zarezerwowanego planu podróży. W każdym przypadku organizator ma obowiązek poinformować Klienta o wszelkich późniejszych zmianach w formie pisemnej i podać ich przyczyny.
W przypadku istotnych zmian w zarezerwowanych usługach Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy turystycznej lub zażądania rezerwacji wycieczki o tej samej lub wyższej wartości. Żądania ustne nie mają w tym przypadku zastosowania.
2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług osób trzecich, jeżeli zostały one zorganizowane w ramach podróży i Klient został o nich poinformowany poprzez informację na stronie internetowej lub poprzez wystawienie biletów lotniczych z etykietami. Dokonując rezerwacji klient akceptuje jednocześnie ogólne warunki odpowiedzialnego organizatora.
2.6 Jako daty odlotu obowiązują wyłącznie daty podane na biletach lotniczych linii lotniczej. W przypadku zmian lub opóźnień organizator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie problemu. Klient zwalnia Organizatora z wszelkich roszczeń, jakie mogą wyniknąć ze zmian lub opóźnień w rozkładzie lotów. Wszelkie powstałe dodatkowe koszty ponosi Klient.
2.7 Informacje na temat dozwolonych sztuk bagażu (dotyczy to zarówno bagażu podręcznego, jak i bagażu rejestrowanego) zostaną podane w formie pisemnej w ofercie i różnią się w zależności od firmy transportowej.
2.8 Jeżeli korzystanie z obiektów sportowych jest wliczone w cenę podróży, obowiązują następujące ustalenia: Ustalenie, czy obiekt sportowy nie nadaje się do gry, leży w gestii odpowiedniego operatora obiektu(-ów) sportowego(-ych). Jeżeli korzystanie z zarezerwowanego obiektu sportowego nie jest możliwe, stanowi to niedociągnięcie w podróży, w związku z czym klient ma prawo do obniżenia ceny podróży zgodnie z §651m BGB w wysokości rzeczywiście zaoszczędzonych wydatków. Wszelkie dalsze odszkodowania za szkody zgodnie z § 651n niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) są wykluczone.

3. Płatność

3.1 Jeżeli istnieje skuteczna umowa o ochronie pieniędzy klienta i zostanie ona przekazana klientowi wraz z imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi osoby chroniącej pieniądze klienta w sposób jasny, zrozumiały i podkreślony, organizator może zażądać i przyjąć płatności przed zakończeniem wycieczka pakietowa. Po zawarciu umowy w zamian za wydanie certyfikatu bezpieczeństwa pobierana jest kaucja w wysokości 20% ceny podróży. Jeżeli w ciągu tygodnia kwota nie wpłynie na konto organizatora, klient zalega z płatnością.
3.2 Klient otrzyma dokumenty podróżne 10 dni po dokonaniu płatności końcowej.
3.3 O ile w potwierdzeniu rezerwacji nie określono inaczej, pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem podróży, pod warunkiem przekazania certyfikatu bezpieczeństwa i braku możliwości skorzystania przez organizatora turystyki z prawa odstąpienia od umowy. Nie ma potrzeby składania dalszych próśb o płatność poza potwierdzeniem rezerwacji. Zgodnie z §288 BGB organizator ma prawo naliczyć klientowi odsetki za zwłokę za każdy dzień opóźnienia w płatności, jeżeli pozostała część płatności nie wpłynie na konto organizatora w określonym terminie.
3.4 Jeżeli klient nie wpłaci zadatku i/lub pozostałej kwoty w terminach płatności, a organizator jest w stanie wywiązać się z usług umownych, organizator ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej po upomnieniu z terminu i obciążyć Klienta opłatą zgodnie ze skalą anulowania.
3.5 Organizator może także wskazać w potwierdzeniu rezerwacji wcześniejszą wpłatę pozostałej kwoty.
3.6 W przypadku rezerwacji krótkoterminowych płatność całej ceny podróży musi nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy i przesłaniu certyfikatu bezpieczeństwa.

4. Zmiana ceny

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenie podróży przed zawarciem umowy ze względu na wzrost kosztów transportu, podatków za niektóre usługi, takich jak opłaty portowe lub lotniskowe, koszty ochrony lotnictwa lub opłaty wpisowe, podwyżki podatków od zarezerwowanych usług lub zmianę kursów walut obowiązujących na koniec danej podróży po publikacji prospektu emisyjnego lub oferty. Podwyżka ta nie może przekroczyć 5% całkowitej ceny podróży. Jeżeli podwyżka ceny będzie większa niż 5%, Klient może zrezygnować z wycieczki.
4.2 Podwyżka ceny może nastąpić wyłącznie do 21 dni przed rozpoczęciem podróży i należy o niej poinformować klienta niezwłocznie po zgłoszeniu.
Klient ma obowiązek dochodzić swoich praw niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 10 dni od powiadomienia o zmianie.

5. Anulowanie, zmiana rezerwacji lub wycofanie się przez Klienta

5.1 Klient może zrezygnować z podróży w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży. Odstąpienie należy zgłosić organizatorowi w formie pisemnej na adres siedziby teamtravel GmbH; wycofanie drogą e-mailową nie jest wystarczające. Klient powinien uzasadnić odstąpienie w formie pisemnej.
5.2 Jeżeli klient nie rozpocznie podróży lub wycofa się przed rozpoczęciem podróży, obowiązują opłaty za anulowanie wymienione w punkcie 5.4.
5.3 O ile odwołanie nie następuje z winy organizatora lub z powodu siły wyższej, organizator może żądać odpowiedniego odszkodowania za organizację podróży poczynioną do odwołania i związane z nią wydatki, w zależności od odpowiedniej ceny podróży. Przy obliczaniu odszkodowania należy zazwyczaj uwzględnić zaoszczędzone wydatki i inne możliwe możliwości wykorzystania usług eventowych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki ma obowiązek uzasadnić wysokość odszkodowania.

5.4 W przypadku rezygnacji z podróży (nawet w przypadku osób indywidualnych) z reguły należy ponieść następujące koszty:

– do 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: 30% ceny uczestnika (plus 100% ceny lotu (jeśli został zarezerwowany))

– od 59. do 31. dnia przed rozpoczęciem imprezy: 50% ceny uczestnika (od osoby) (plus 100% ceny lotu (jeśli zarezerwowano))

– od 30 do 16 dnia przed rozpoczęciem imprezy: 70% ceny uczestnika (od osoby) (plus 100% ceny lotu (jeśli zarezerwowano))

– od 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy: 90% ceny uczestnika (od osoby) (plus 100% ceny przelotu (jeśli został zarezerwowany))

– w przypadku niestawienia się na początku imprezy: 100% ceny uczestnika (od osoby)

(plus 100% ceny lotu (jeśli zarezerwowano))

5.5 Oferty/pakiety specjalne, indywidualne moduły podróży i indywidualnie dostosowane wycieczki mogą podlegać bardziej szczegółowym warunkom anulowania. Zostanie to zaznaczone odrębnie w odpowiedniej ofercie.
Jeżeli określone wynagrodzenie jest wyższe niż powyższa stawka ryczałtowa, organizator zastrzega sobie prawo do jego żądania. Organizator musi to uzasadnić i udowodnić.

5.6 Jeżeli w wyniku odstąpienia od umowy Organizator jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, ma on obowiązek dokonać zwrotu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

5.7 Klient może w każdej chwili zażądać zmiany liczby uczestników. Jeżeli Teamtravel będzie w stanie spełnić żądanie, potwierdzenie rezerwacji zostanie zmienione. W przypadku tego procesu wymagana jest dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 15 euro za proces rezerwacji.

6. Usługi niewykorzystane

6.1 Jeżeli podróżny nie skorzysta z usług turystycznych z przyczyn, za które odpowiada, nie przysługuje mu proporcjonalny zwrot ceny podróży. Organizator zobowiązuje się jednak dochodzić od usługodawców zwrotu zaoszczędzonych wydatków.
6.2 Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli usługi są całkowicie nieistotne.

7. Zmiany lub wycofanie przez organizatora

7.1 Odwołanie imprezy/wycieczki z powodu siły wyższej/pandemii

Organizator zakłada, że wszystkie wycieczki odbędą się bez zmian. Jeżeli nie będzie to możliwe, organizator odwoła indywidualne wycieczki. Anulowanie ma miejsce dokładnie wtedy, gdy odpowiedzialne władze zakazują wydarzenia, obowiązuje zakaz podróżowania lub istnieje oficjalne ostrzeżenie dotyczące podróży dla dotkniętego regionu.

W tym szczególnym przypadku organizator zwróci niezwłocznie całą wpłaconą kwotę uczestnika bez potrąceń.

7.2 Organizator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli uczestnik pomimo upomnienia ze strony organizatora zakłóca realizację wycieczki lub jeżeli zachowuje się niezgodnie z umową w stopniu uzasadniającym natychmiastowe odstąpienie od umowy. W przypadku rozwiązania przez Organizatora umowy Organizator zachowuje prawo do opłaty za uczestnictwo pomniejszonej o wartość zaoszczędzonych wydatków i zaoszczędzonych korzyści wynikających z innego korzystania z niewykorzystanych usług.

7.3 Hotelarz/właściciel/operator zarezerwowanego obiektu noclegowego/obiektu sportowego może w każdej chwili zakazać klientowi wstępu na teren obiektu z ważnych powodów. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organizatora o zakazie wstępu na teren obiektu drogą mailową.

8. Obowiązki Klienta

8.1 Jeżeli klient nie otrzymał wymaganych dokumentów podróży (np. paragonów za bilety elektroniczne, vouchery hotelowe) do siedmiu dni przed rozpoczęciem podróży pomimo terminowej zapłaty ceny podróży, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Dotyczy to za wyjątkiem rezerwacji krótkoterminowych.
8.2 Podróżny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić organizatorowi wszelkie wady i zażądać usunięcia usterek. Jest to obowiązek klienta. Jeżeli podróżny w sposób zawiniony nie zgłosi braków, nie przysługuje mu prawo do obniżenia ceny podróży. Organizator ma obowiązek podjąć działania zaradcze, jeżeli jest to możliwe i pozwalają na to okoliczności.
8.3 Opóźnienia i uszkodzenia bagażu należy wyjaśnić bezpośrednio na miejscu z odpowiednią linią lotniczą. Organizator może interweniować jedynie w celu zapewnienia wsparcia.

9. Odpowiedzialność, wyłączenie roszczeń i okres przedawnienia

9.1 Odpowiedzialność umowna za szkody niebędące szkodami na osobie jest ograniczona do trzykrotności ceny uczestnika (za osobę), pod warunkiem, że szkoda uczestnika nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub że jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za szkody poniesione przez uczestnika z powodu z winy usługodawcy. Na naszą korzyść obowiązują również regulacje prawne ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność, które opierają się na umowach międzynarodowych i na których może polegać zatrudniony przez nas usługodawca. W przypadku wszelkich roszczeń odszkodowawczych wysuwanych wobec Organizatora na skutek czynów niezgodnych z prawem, które nie wynikają z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność za szkody w mieniu ograniczona jest do wysokości trzykrotności ceny uczestnika (za osobę i wydarzenie).
9.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług, obrażenia ciała i szkody majątkowe powstałe w związku z usługami stron trzecich, które są jedynie organizowane i jako takie wyraźnie oznaczone w ogłoszeniu (np. wycieczki, wycieczki, wizyty w parkach i innych obiektach rekreacyjnych).
9.3 Klient ma obowiązek ostrożnie obchodzić się z wszelkiego rodzaju wypożyczonym sprzętem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Klient jest zobowiązany wymienić towar o tej samej jakości lub samodzielnie ponieść koszty nowego zakupu.
9.4 Organizator co do zasady nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
9.5 Uczestnicy i towarzysze podróży muszą ponosić odpowiedzialność za swój udział w zajęciach sportowych i innych zajęciach rekreacyjnych. Przed skorzystaniem z obiektów sportowych, sprzętu i pojazdów należy je sprawdzić.
9.6 Organizator ponosi odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas imprez sportowych i innych zajęć rekreacyjnych wyłącznie z winy firmy. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W przypadku zakłóceń w świadczeniu usług każdy uczestnik/towarzysz podróży zobowiązany jest do współpracy w zakresie przepisów ustawowych, aby uniknąć lub zminimalizować szkody. Usterki i zakłócenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom, co organizator zaleca pisemnie. Jeżeli uczestnikowi/towarzyszowi podróży nie dopełni tego obowiązku z własnej winy, nie przysługują mu żadne roszczenia.
Pracownikom na miejscu nie przysługuje prawo do uznawania jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać upoważnionemu przedstawicielowi organizatora na miejscu. Organizator zaleca formę pisemną.
9.7 Reklamacje z tytułu pozaumownego świadczenia zarezerwowanej wycieczki należy zgłosić organizatorowi w ciągu jednego miesiąca od uzgodnionego w umowie zakończenia wycieczki. Zalecamy formę pisemną. Po upływie terminu roszczenia możesz dochodzić tylko wtedy, gdy nie z własnej winy nie udało Ci się dotrzymać terminu. Twoje roszczenia wynikające z niniejszej umowy przedawniają się po upływie jednego roku, co jest wyraźnie sprzeczne z przepisami ustawowymi. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym zgodnie z umową zdarzenie miało się zakończyć.

10. Wymogi paszportowe, wizowe i zdrowotne

10.1 Organizator informuje obywateli kraju Unii Europejskiej, w którym odbywa się wyjazd, o sytuacji prawnej i postanowieniach przepisów paszportowych, wizowych i zdrowotnych przed zawarciem umowy oraz o ich zmianach przed rozpoczęciem podróży. Obywatelom innych krajów informacji może udzielić właściwy konsulat. Cechy szczególne takie jak podwójne obywatelstwo, bezpaństwowość i inne nie są brane pod uwagę przez organizatora.
10.2 Podróżny jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów ważnych dla realizacji podróży. Wszelkie niedogodności wynikłe z niezastosowania się do niniejszego regulaminu ponosi Organizator, chyba, że są one spowodowane zawinionym podaniem przez Organizatora nieprawidłowych informacji. Jeżeli podróżny nie zastosuje się do przepisów wjazdowych poszczególnych krajów lub jeżeli z winy podróżnego wiza nie zostanie wydana w terminie przez placówkę dyplomatyczną, w związku z czym podróżny nie będzie mógł podróżować, organizator nie ponosi odpowiedzialności .

11. Nieważność poszczególnych postanowień

11.1 Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie oznacza nieważności pozostałej części umowy turystycznej.

12. Obowiązki podawania informacji o tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego

12.1 Rozporządzenie UE w sprawie informowania pasażerów o tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego (UE 2111/05) nakłada na organizatora obowiązek informowania klienta o tożsamości obsługującej linii lotniczej(-ych) wszystkich usług transportu lotniczego, które mają być świadczone w ramach zarezerwowane wycieczki z rezerwacji.
12.2 Jeżeli podczas dokonywania rezerwacji nie określono jeszcze obsługującej linii lotniczej, organizator poinformuje klienta o linii lotniczej lub liniach lotniczych, które prawdopodobnie obsłużą lot.
12.3 Gdy tylko organizator dowie się, która linia lotnicza będzie obsługiwać lot, klient zostanie o tym poinformowany.
12.4 Jeżeli linia lotnicza wskazana klientowi jako obsługująca linia lotnicza ulegnie zmianie, organizator ma obowiązek poinformować klienta o tej zmianie. Organizator ma obowiązek niezwłocznie podjąć wszelkie odpowiednie kroki, aby Klient został poinformowany o zmianie tak szybko, jak to możliwe.
12.5 Organizatorowi zabrania się oferowania klientom lotów liniami lotniczymi objętymi unijnym zakazem wykonywania lotów. Lista linii lotniczych objętych unijnym zakazem wykonywania przewozów („Czarna lista”) dostępna jest na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm.

13. Zasady korzystania z obiektów sportowo-szkoleniowych

13.1 Klient akceptuje specjalne i ewentualnie indywidualne zasady korzystania z obiektów sportowych i treningowych, w szczególności odpowiednie zasady domu i obiektu, nawet jeśli nie były one znane przed zawarciem umowy. Podobnie jak niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i Podróży, stanowią one część każdej zawieranej umowy. Wyłączone z tej zasady są umowy, które zostały wyraźnie zawarte w umowie turystycznej. O ile nie określono inaczej, miejsca i godziny szkoleń przydziela hotelarz, właściciel obiektu lub organizator. Klient proszony jest o wcześniejsze wyrażenie swoich życzeń w tym zakresie organizatorowi, chociaż nie są one wiążące dla organizatora i danego usługodawcy.
13.2 Klient nie ma w tym względzie żadnych uprawnień decyzyjnych. Odpowiedni właściciele obiektów sportowych i szkoleniowych zastrzegają sobie prawo do zamknięcia obiektów ze względu na niemożność gry na boiskach. Brak możliwości gry może wynikać (lista nie jest wyczerpująca): deszczu, śniegu, gradu, burzy lub innych czynników atmosferycznych. W takim przypadku cenę przejazdu pomniejsza się o koszty korzystania z obiektów sportowych. Wszelkie dalsze obniżki ceny podróży lub odszkodowania są wykluczone.
13.3 Jeżeli w ramach świadczenia usług uzgodniono organizację meczu towarzyskiego lub testowego, jednostka ta – o ile nie uzgodniono inaczej – nie odbędzie się jako dodatek do sesji treningowej, ale zamiast niej.
13.4 Klienci mają obowiązek podać niezbędne informacje niezbędne do zorganizowania wycieczki (np. informacje dotyczące alergii, nawyków żywieniowych, niepełnosprawności, listy uczestników itp.). Jeżeli cała przesyłka nie zostanie wysłana zgodnie z opisem organizatora, wycieczka nie jest uważana za wadliwą, a organizator nie jest zobowiązany do obniżenia ceny wycieczki ani zapłaty odszkodowania.
13.5 Jeżeli na miejscu należy uiścić opłatę klimatyczną, należy ją uiścić bezpośrednio na miejscu, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.
13.6 Po zawarciu umowy turystycznej zgłaszający ceduje prawa do wizerunku na organizatora w imieniu wszystkich.
13.7 Klientowi nie wolno przekazywać ani rozpowszechniać produktów chronionych prawem autorskim.

14. Obowiązujące prawo i miejsce jurysdykcji

Do wszelkich procesów sądowych i negocjacji stosuje się wyłącznie prawo niemieckie.
Miejscem jurysdykcji jest Hamburg.

15. Postanowienie końcowe

Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy organizatorem a klientem, niezależnie od miejsca zamieszkania wszystkich stron oraz miejsca zawarcia umowy i miejsca świadczenia usługi.

16. Pisemne zawiadomienia należy kierować na adres:

TeamTravel GmbH
Dyrektor zarządzający: Fabian Schlupp
Kleinera Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2023 r

Trainingcamp.com

Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz grupę wiekową:
Filtruj grupę wiekową
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz grupę wiekową:
Filtruj grupę wiekową
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Skontaktuj się teraz!
Skontaktuj się z nami poprzez Whatsapp!
Zeskanuj kod
Hej 👋
Czy jesteś zainteresowany jednym z naszych obozów szkoleniowych lub po prostu masz krótkie pytanie?
Po prostu napisz do nas łatwo na czacie!