Algemeen
Voorwaarden

Voorwaarden

Op de reisovereenkomst tussen de klant en de reisorganisator teamtravel GmbH - hierna "de organisator" genoemd - zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, voor zover dit effectief is overeengekomen.

teamtravel GmbH omvat de merken mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com & trainingenlager.com.

De algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de wettelijke bepalingen van §§ 651a - y BGB (Burgerlijk Wetboek) en BGBl vullen deze in.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als de organisator alleen optreedt als agent voor individuele reisdiensten in overeenstemming met artikel 651w van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de klant hierover afzonderlijk informeert.

1. Sluiting van het contract

1.1 De organisator biedt groepsreizen aan via zijn homepage of andere reclamemedia. Door u te registreren, biedt u de organisator op bindende wijze het sluiten van een overeenkomst voor deelname aan de gewenste reis aan. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij de boeking van de reis schriftelijk aan u bevestigen. Een bevestiging per e-mail is voldoende. Telefonische en mondelinge afspraken zijn pas bindend indien deze door ons schriftelijk worden bevestigd.
1.2 De registratie wordt eveneens door de inschrijver uitgevoerd voor alle deelnemers vermeld in de inschrijving/lijsten, voor wier contractuele verplichtingen de inschrijver verantwoordelijk is, evenals voor zijn eigen verplichtingen.
1.3 De contractpartner is de rechtspersoon die de organisator aanbiedt een reisovereenkomst af te sluiten, tenzij deze persoon namens een rechtspersoon (vereniging of bedrijf) optreedt en daartoe door zijn kantoor gemachtigd is.
1.4 Precontractuele informatie van de organisator over essentiële kenmerken van de reisdiensten (prijs, bijkomende kosten, betalingsmodaliteiten, minimumaantal deelnemers, annuleringskosten conform artikel 250 § 3 nummers 1, 3 tot 5 en 7 EGBGB) zijn slechts maakt geen deel uit van de pakketreisovereenkomst als dit tussen de contractpartner en de organisator uitdrukkelijk is overeengekomen.
1.5 De contractpartner gaat ermee akkoord dat alle communicatie in elektronische vorm via e-mail plaatsvindt. Er is geen behoefte aan postbezorging van precontractuele informatie, aanbiedingen, vouchers voor reisverzekeringen, reisdocumenten zoals reisbevestigingen en vouchers, noch aan betalingsherinneringen en herinneringen.
1.6 De contractpartner heeft geen recht op de mogelijkheid van vervolgboekingen (aanvullende boeking van deelnemers aan het reeds bestaande reiscontract). De organisator probeert echter voor zover mogelijk vervolgboekingen te garanderen. De reisprijs voor de vervolgens geboekte perso(o)n(en) kan afwijken van de prijs van de bestaande boeking.
1.7 Indien de boeking volgens aanmelding niet tot stand kan komen, ontvangt de klant een aangepast aanbod. De organisator is tien dagen aan dit aanbod gebonden.

2. Prestaties

2.1 De dienstplicht van de organisator vloeit zonder uitzondering voort uit de boekingsbevestiging, het aanbod en de actuele reisinformatie op internet, met inachtneming van alle daarin opgenomen informatie, toelichtingen en aantekeningen.
2.2 De organisator is niet aansprakelijk voor informatie verstrekt door betrokken derde aanbieders zoals hotels of luchtvaartmaatschappijen.
2.3 De organisator heeft alleen het recht om wijzigingen of afwijkingen in bepaalde reisdiensten aan te brengen, indien deze het totale geboekte reisprogramma niet beïnvloeden of aantasten. In ieder geval is de organisator verplicht de klant van eventuele latere wijzigingen schriftelijk op de hoogte te stellen en deze te motiveren.
Bij ernstige wijzigingen in de geboekte diensten heeft de klant het recht om de reisovereenkomst op te zeggen of om de boeking van een identieke of duurdere reis te verzoeken. Mondelinge eisen zijn in dit geval niet geldig.
2.5 De organisator is niet aansprakelijk voor de uitvoering van diensten van derden indien deze in het kader van de reis zijn georganiseerd en de klant hiervan op de hoogte is gesteld door informatie op de website of door het uitgeven van vliegtickets met labels. Door te boeken aanvaardt de klant tegelijkertijd de algemene voorwaarden van de verantwoordelijke organisator.
2.6 Als vertrekdata gelden uitsluitend de data vermeld op de vliegtickets van de luchtvaartmaatschappij. Bij wijzigingen of vertragingen zal de organisator zich inspannen om een zo goed mogelijke oplossing voor het probleem te vinden. De klant vrijwaart de organisator van alle claims die kunnen voortvloeien uit wijzigingen of vertragingen in het vluchtschema. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de klant.
2.7 Informatie over de toegestane bagagestukken (dit omvat zowel handbagage als ruimbagage) wordt schriftelijk meegedeeld in de aanbieding en varieert afhankelijk van het vervoersbedrijf.
2.8 Indien het gebruik van sportfaciliteiten in de reisprijs is inbegrepen, geldt zoals overeengekomen het volgende: Het vaststellen of de sportfaciliteit onspeelbaar is, is de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant van de sportfaciliteit(en). Als het niet mogelijk is om gebruik te maken van de geboekte sportfaciliteit, betekent dit een reistekort, waarvoor de klant recht heeft op een vermindering van de reisprijs in overeenstemming met §651m BGB ter hoogte van de daadwerkelijk bespaarde kosten. Iedere verdere schadevergoeding conform artikel 651n van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is uitgesloten.

3. Betaling

3.1 Als er een effectief klantengeldbeschermingscontract bestaat en dit op een duidelijke, begrijpelijke en gemarkeerde manier aan de klant wordt overhandigd met de naam en contactgegevens van de klantengeldbeschermer, kan de organisator betalingen vóór het einde van de periode vragen en accepteren. pakketreis. Na het sluiten van het contract is in ruil voor de overhandiging van het veiligheidscertificaat een aanbetaling van 20% van de reissom verschuldigd. Indien het bedrag niet binnen een week op de rekening van de organisator staat, is de klant in verzuim.
3.2 De klant ontvangt de reisbescheiden 10 dagen nadat de laatste betaling heeft plaatsgevonden.
3.3 Tenzij anders vermeld in de boekingsbevestiging is het resterende bedrag uiterlijk vier weken voor aanvang van de reis verschuldigd, mits het veiligheidscertificaat is overhandigd en het herroepingsrecht van de reisorganisator niet meer kan worden uitgeoefend. Er zijn geen verdere betalingsverzoeken nodig dan de boekingsbevestiging. Volgens §288 BGB heeft de organisator het recht om de klant vertragingsrente in rekening te brengen voor elke dag van te late betaling, als de resterende betaling niet binnen de aangegeven tijd op de rekening van de organisator is ontvangen.
3.4 Indien de klant de aanbetaling en/of het resterende bedrag niet binnen de gestelde termijnen betaalt en de organisator in staat is de contractuele prestaties na te komen, heeft de organisator het recht om zich na een herinnering aan de pakketreisovereenkomst terug te trekken. een termijn te stellen en de klant in rekening te brengen volgens de annuleringsschaal.
3.5 De organisator kan ook eerdere betaling van het resterende bedrag in de boekingsbevestiging aangeven.
3.6 Bij boekingen op korte termijn dient de betaling van de gehele reissom direct na het sluiten van het contract en het versturen van het veiligheidscertificaat te geschieden.

4. Prijswijziging

4.1 De organisator behoudt zich het recht voor om vóór het sluiten van de overeenkomst de reisprijs te wijzigen als gevolg van verhoging van de transportkosten, belastingen voor bepaalde diensten, zoals haven- of luchthavengelden, luchtvaartbeveiligingskosten of toegangsprijzen, belastingverhogingen op geboekte diensten of een wijziging van de voor het einde van de betreffende reis geldende wisselkoersen na publicatie van het prospectus of de aanbesteding. Deze verhoging mag niet meer bedragen dan 5% van de totale reisprijs. Indien de prijsverhoging hoger is dan 5%, kan de klant zich terugtrekken uit de reis.
4.2 De prijsverhoging mag slechts plaatsvinden tot 21 dagen voor aanvang van de reis en dient na kennisgeving direct aan de klant te worden medegedeeld.
De klant moet zijn/haar rechten onmiddellijk doen gelden, maximaal 10 dagen na kennisgeving van de wijziging.

5. Annulering, omboeking of intrekking door de klant

5.1 De klant kan zich op elk moment vóór aanvang van de reis terugtrekken uit de reis. De herroeping moet schriftelijk aan de organisator worden gemeld op het zakelijke adres van teamtravel GmbH; herroeping per e-mail is niet voldoende. De klant dient de herroeping schriftelijk te motiveren.
5.2 Indien de klant de reis niet aanvangt of zich vóór aanvang van de reis terugtrekt, zijn de annuleringskosten vermeld in artikel 5.4 van toepassing.
5.3 Tenzij de annulering te wijten is aan de schuld van de organisator of aan een geval van overmacht, kan de organisator een passende vergoeding eisen voor de tot aan de annulering gemaakte reisarrangementen en de kosten ervan, afhankelijk van de betreffende reisprijs. Bij het berekenen van de vergoeding moet doorgaans rekening worden gehouden met bespaarde kosten en eventueel ander mogelijk gebruik van de evenementendiensten. Op verzoek van de reiziger is de reisorganisator verplicht de hoogte van de schadevergoeding te verantwoorden.

5.4 Bij terugtrekking uit de reis (ook door individuele personen) moeten doorgaans de volgende kosten worden betaald:

– tot 60 dagen voor aanvang van het evenement: 30% van de deelnemersprijs (plus 100% van de vluchtprijs (indien geboekt))

– van de 59e tot de 31e dag vóór aanvang van het evenement: 50% van de deelnemersprijs (per persoon) (plus 100% van de vluchtprijs (indien geboekt))

– van de 30e tot de 16e dag vóór aanvang van het evenement: 70% van de deelnemersprijs (per persoon) (plus 100% van de vluchtprijs (indien geboekt))

– vanaf de 15e dag vóór aanvang van het evenement: 90% van de deelnemersprijs (per persoon) (plus 100% van de vluchtprijs (indien geboekt))

– bij no-show bij aanvang van het evenement: 100% van de deelnemersprijs (per persoon)

(plus 100% van de vluchtprijs (indien geboekt))

5.5 Voor speciale aanbiedingen/arrangementen, individuele reismodules en individueel op maat gemaakte reizen kunnen specifiekere annuleringsvoorwaarden gelden. Dit wordt afzonderlijk vermeld in het betreffende aanbod.
Indien de specifieke schadevergoeding hoger is dan het bovengenoemde forfait, behoudt de organisator zich het recht voor om deze te claimen. De organisator moet dit rechtvaardigen en bewijzen.

5.6 Indien de organisator als gevolg van een herroeping verplicht is tot terugbetaling, dient hij dit onmiddellijk, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping, terug te betalen.

5.7 De klant kan te allen tijde een wijziging van het aantal deelnemers aanvragen. Indien teamtravel aan het verzoek kan voldoen, wordt de boekingsbevestiging gewijzigd. Voor dit proces zijn extra verwerkingskosten van 15 euro per boekingsproces vereist.

6. Diensten niet gebruikt

6.1 Indien de reiziger om redenen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, geen gebruik maakt van de reisdiensten, heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom naar rato. De organisator verbindt er zich echter toe om de bespaarde kosten vergoed te krijgen van de dienstverleners.
6.2 Deze verplichting geldt niet indien de dienstverlening geheel onbeduidend is.

7. Wijziging of intrekking door de organisator

7.1 Annulering van het evenement/reis vanwege overmacht/pandemie

De organisator gaat ervan uit dat alle reizen zoals gebruikelijk zullen plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal de organisator individuele reizen annuleren. Een annulering vindt precies plaats wanneer de verantwoordelijke autoriteiten het evenement verbieden, er een reisverbod geldt of er een officiële reiswaarschuwing is voor de getroffen regio.

In dit bijzondere geval restitueert de organisator onmiddellijk de gehele betaalde deelnemersprijs, zonder enige aftrek.

7.2 De organisator kan de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen indien de deelnemer ondanks een waarschuwing van de organisator de uitvoering van de reis duurzaam verstoort of zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedraagt dat onmiddellijke opzegging van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Indien de organisator het contract opzegt, behoudt de organisator het recht op de deelnameprijs minus de waarde van de bespaarde kosten en de bespaarde voordelen die voortvloeien uit ander gebruik van de niet gebruikte diensten.

7.3 De hotelier/eigenaar/exploitant van de geboekte accommodatie/sportaccommodatie kan de klant op ieder moment om gewichtige redenen de toegang tot het pand ontzeggen. De klant is verplicht om een toegangsverbod onmiddellijk per e-mail aan de organisator te melden.

8. Verplichtingen van de klant

8.1 Indien de klant tot zeven dagen voor aanvang van de reis de benodigde reisdocumenten (bijvoorbeeld e-ticketbewijzen, hotelvouchers) ondanks tijdige betaling van de reissom niet heeft ontvangen, dient hij/zij de organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dit geldt met uitzondering van boekingen op korte termijn.
8.2 De reiziger is verplicht eventuele gebreken onmiddellijk aan de organisator te melden en herstelmaatregelen te eisen. Dit is de verplichting van de klant. Indien de reiziger door toedoen van de reiziger gebreken niet meldt, heeft hij geen recht op vermindering van de reisprijs. De organisator moet corrigerende maatregelen treffen als dit mogelijk is en de omstandigheden dit toelaten.
8.3 Vertragingen en schade aan bagage moeten direct ter plaatse bij de betreffende luchtvaartmaatschappij worden gemeld. De organisator kan alleen tussenkomen om ondersteuning te bieden.

9. Aansprakelijkheid, uitsluiting van claims en verjaringstermijn

9.1 De contractuele aansprakelijkheid voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot driemaal de deelnemersprijs (per persoon), op voorwaarde dat de schade van de deelnemer niet met opzet of door grove nalatigheid is veroorzaakt of dat wij als enige verantwoordelijk zijn voor schade die de deelnemer lijdt als gevolg van aan de schuld van een dienstverlener zijn. Ook in ons voordeel gelden wettelijke regelingen die de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, die gebaseerd zijn op internationale afspraken en waarop een door ons ingeschakelde dienstverlener een beroep kan doen. Voor alle schadeclaims tegen de organisator wegens onrechtmatig handelen die niet op opzet of grove nalatigheid berusten, is de aansprakelijkheid voor zaakschade beperkt tot het bedrag van driemaal de deelnemersprijs (per persoon en evenement).
9.2 De organisator is niet aansprakelijk voor verstoringen van de dienstverlening, persoonlijk letsel en materiële schade in verband met diensten van derden die louter zijn geregeld en als zodanig in de advertentie uitdrukkelijk worden vermeld (bijvoorbeeld excursies, rondleidingen, bezoeken aan parken en andere vrijetijdsvoorzieningen).
9.3 De klant heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met alle soorten geleende apparatuur. Indien er schade ontstaat, is de organisator niet aansprakelijk. In dit geval moet de klant de artikelen van dezelfde kwaliteit vervangen of zelf de kosten voor de nieuwe aankoop dragen.
9.4 De organisator is in beginsel niet aansprakelijk in geval van overmacht.
9.5 Deelnemers en medereizigers zijn verantwoordelijk voor hun deelname aan sport- en andere vrijetijdsactiviteiten. U dient sportfaciliteiten, uitrusting en voertuigen te controleren voordat u deze gebruikt.
9.6 De organisator is alleen aansprakelijk voor ongevallen die plaatsvinden tijdens sportevenementen en andere vrijetijdsactiviteiten als de onderneming schuld heeft. De organisator raadt aan een ongevallenverzekering af te sluiten.
Bij dienstonderbrekingen is iedere deelnemer/medereiziger verplicht binnen het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele schade te voorkomen of tot een minimum te beperken. Gebreken en storingen dienen onmiddellijk aan de medewerkers te worden gemeld; de organisator adviseert dit schriftelijk. Indien een deelnemer/medereiziger door eigen schuld deze verplichting niet nakomt, bestaat er geen recht op enige aanspraak.
Medewerkers ter plaatse hebben geen recht op het erkennen van claims van welke aard dan ook. Claims van welke aard dan ook moeten ter plaatse worden ingediend bij de bevoegde vertegenwoordiger van de organisator. De organisator beveelt de schriftelijke vorm aan.
9.7 Claims wegens niet-contractuele uitvoering van de geboekte reis moeten binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van de reis bij de organisator worden ingediend. Wij raden de schriftelijke vorm aan. Na het verstrijken van de termijn kunt u alleen claims indienen als u buiten uw schuld verhinderd bent om de termijn na te leven. Uw aanspraken uit dit contract vervallen na één jaar, uitdrukkelijk in strijd met de wettelijke bepalingen. De verjaringstermijn gaat in op de dag waarop de gebeurtenis volgens de overeenkomst had moeten eindigen.

10. Paspoort-, visum- en gezondheidsvereisten

10.1 De organisator informeert de burgers van een land van de Europese Unie waar de reis wordt aangeboden over de juridische situatie en bepalingen van paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften voordat het contract wordt gesloten en over eventuele wijzigingen daarin vóór aanvang van de reis. Voor burgers van andere landen kan het verantwoordelijke consulaat informatie verstrekken. Speciale kenmerken zoals een dubbele nationaliteit, staatloosheid of andere worden door de organisator niet in aanmerking genomen.
10.2 De reiziger is verantwoordelijk voor het naleven van alle voorschriften die van belang zijn voor het uitvoeren van de reis. Alle nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van dit reglement komen voor rekening van de organisator, tenzij deze worden veroorzaakt doordat de organisator verwijtbaar onjuiste informatie heeft verstrekt. Indien de reiziger zich niet houdt aan de inreisregels van individuele landen, of indien door toedoen van de reiziger een visum niet tijdig door de diplomatieke missie wordt afgegeven, waardoor de reiziger daardoor verhinderd wordt te reizen, is de organisator niet aansprakelijk .

11. Ongeldigheid van individuele bepalingen

11.1 De nietigheid van individuele bepalingen leidt niet tot de ongeldigheid van de rest van de reisovereenkomst.

12. Verplichtingen om informatie te verstrekken over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij

12.1 De EU-verordening betreffende het informeren van passagiers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (EU 2111/05) verplicht de organisator om de klant te informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) van alle luchtvervoersdiensten die moeten worden geleverd als onderdeel van de geboekte reizen van de boeking.
12.2 Indien de uitvoerende luchtvaartmaatschappij bij de boeking nog niet is bepaald, zal de organisator de klant informeren over de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht waarschijnlijk zullen uitvoeren.
12.3 Zodra de organisator weet welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren, wordt de klant door hen geïnformeerd.
12.4 Indien de luchtvaartmaatschappij die bij de klant als uitvoerende luchtvaartmaatschappij wordt vermeld, wijzigt, moet de organisator de klant van deze wijziging op de hoogte stellen. De organisator moet onmiddellijk alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de klant zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de wijziging.
12.5 Het is de organisator verboden de klant vluchten aan te bieden met luchtvaartmaatschappijen die onderworpen zijn aan een EU-exploitatieverbod. De lijst met luchtvaartmaatschappijen met een EU-exploitatieverbod (“Zwarte Lijst”) is beschikbaar op de volgende website: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm.

13. Regels voor het gebruik van sport- en trainingsfaciliteiten

13.1 De klant aanvaardt de bijzondere en eventueel individuele regels voor het gebruik van de sport- en trainingsfaciliteiten, in het bijzonder de betreffende huis- en terreinregels, ook al waren deze voor het sluiten van de overeenkomst niet bekend. Net als deze Algemene Zaken- en Reisvoorwaarden maken zij deel uit van iedere gesloten overeenkomst. Uitgesloten van deze regel zijn afspraken die uitdrukkelijk in de reisovereenkomst zijn vastgelegd. Tenzij anders vermeld, worden de trainingsplaatsen en -tijden toegewezen door de hotelier, de plaatseigenaar of de organisator. De klant wordt verzocht zijn wensen dienaangaande vooraf kenbaar te maken aan de organisator, hoewel deze voor de organisator en de betreffende dienstverlener niet bindend zijn.
13.2 De klant heeft ter zake geen beslissingsbevoegdheid. De respectievelijke eigenaren van de sport- en trainingsfaciliteiten behouden zich het recht voor om de faciliteiten te sluiten omdat de velden onbespeelbaar zijn. De onspeelbaarheid kan het gevolg zijn van (de lijst is niet uitputtend): regen, sneeuw, hagel, storm of andere weersomstandigheden. In dit geval wordt de reissom verminderd met de kosten voor het gebruik van de sportfaciliteiten. Iedere verdere verlaging van de reisprijs of compensatie is uitgesloten.
13.3 Indien de organisatie van een vriendschappelijke wedstrijd of een proefwedstrijd als dienstverlening is overeengekomen, zal deze unit – tenzij anders overeengekomen – niet plaatsvinden naast, maar in plaats van een training.
13.4 Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de noodzakelijke informatie die nodig is om de reis te organiseren (bijvoorbeeld informatie over allergieën, eetgewoonten, handicaps, deelnemerslijsten, enz.). Indien het gehele pakket niet wordt verzonden zoals beschreven door de organisator, wordt de reis niet als gebrekkig beschouwd, noch is de organisator verplicht de prijs van de reis te verlagen of een schadevergoeding te betalen.
13.5 Indien ter plaatse toeristenbelasting verschuldigd is, dient deze direct ter plaatse te worden betaald tenzij vooraf anders is overeengekomen.
13.6 Bij het afsluiten van de reisovereenkomst draagt de aanvrager namens iedereen de beeldrechten over aan de organisator.
13.7 Het is de klant verboden auteursrechtelijk beschermde producten door te geven of te distribueren.

14. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

Op alle rechtszaken en onderhandelingen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
De bevoegde rechtbank is Hamburg.

15. Slotbepaling

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisator en de klant, ongeacht de woonplaats van alle betrokken partijen en de plaats waar het contract is gesloten en de plaats waar de dienst moet worden verleend.

16. Schriftelijke kennisgevingen moeten naar het volgende adres worden gestuurd:

teamtravel GmbH
Directeur: Fabian Schlupp
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

laatst bijgewerkt: 2 november 2023

trainingskamp.com

Kies een regio:
Kies een regio:
Kies een leeftijdsgroep:
Leeftijdsgroep filteren
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter
Kies een regio:
Kies een regio:
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter
Kies een regio:
Kies een regio:
Kies een leeftijdsgroep:
Leeftijdsgroep filteren
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter
Kies een regio:
Kies een regio:
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter