Splošno
Pogoji

Pogoji

Naslednji splošni pogoji veljajo za pogodbo o potovanju med stranko in organizatorjem potovanja teamtravel GmbH - v nadaljevanju "organizator" - če je bilo to dejansko dogovorjeno.

teamtravel GmbH vključuje blagovne znamke mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com & trainingslager.com.

Splošni pogoji dopolnjujejo zakonske določbe §§ 651a - y BGB (Civilni zakonik), BGBl pa jih tudi izpolnjuje.

Splošni pogoji ne veljajo, če organizator nastopa le kot posrednik za posamezne potovalne storitve v skladu s členom 651w nemškega civilnega zakonika (BGB) in o tem posebej obvesti stranko.

1. Sklenitev pogodbe

1.1 Organizator ponuja skupinska potovanja preko svoje domače strani ali drugih oglasnih medijev. S prijavo organizatorju zavezujoče ponudite sklenitev pogodbe za udeležbo na želenem potovanju. Pogodba je sklenjena, ko vam pisno potrdimo rezervacijo potovanja. Zadostuje potrditev po elektronski pošti. Telefonski in ustni dogovori postanejo zavezujoči le, če so z naše strani pisno potrjeni.
1.2 Vpis opravi prijavitelj tudi za vse udeležence, ki so navedeni na vpisu/seznamih, za katerih pogodbene obveznosti odgovarja prijavitelj kot za svoje obveznosti.
1.3 Pogodbeni partner je pravna oseba, ki organizatorju ponudi sklenitev pogodbe o potovanju, razen če ta oseba nastopa v imenu pravne osebe (društva ali podjetja) in je za to pooblaščena s strani svoje pisarne.
1.4 Predpogodbene informacije organizatorja o bistvenih značilnostih potovalnih storitev (cena, dodatni stroški, načini plačila, najmanjše število udeležencev, stroški odpovedi v skladu s številkami 1, 3 do 5 in 7 EGBGB) so samo ni del pogodbe o paketnem potovanju, če je to izrecno dogovorjeno med pogodbenim partnerjem in organizatorjem.
1.5 Pogodbeni partner se strinja, da bo vsa komunikacija potekala v elektronski obliki preko elektronske pošte. Ni potrebe po poštni dostavi predpogodbenih informacij, ponudb, vavčerjev za potovalno zavarovanje, potovalnih dokumentov, kot so potrdila o potovanju in vavčerji, niti opominov in opominov za plačilo.
1.6 Pogodbeni partner ni upravičen do možnosti naknadnih rezervacij (dodatne rezervacije udeležencev k že obstoječi pogodbi o potovanju). Vendar se organizator trudi zagotoviti naknadne rezervacije, kolikor je le mogoče. Cena potovanja za naknadno rezervirane osebe se lahko razlikuje od cene obstoječe rezervacije.
1.7 Če rezervacije ni mogoče izvesti v skladu z registracijo, bo stranka prejela prilagojeno ponudbo. Organizator je na to ponudbo vezan deset dni.

2. Zmogljivost

2.1 Obveznost organizatorja za opravljanje storitev izhaja brez izjeme iz potrditve rezervacije, ponudbe in aktualnih informacij o potovanju na internetu, ob upoštevanju vseh tam navedenih informacij, pojasnil in opomb.
2.2 Organizator ni odgovoren za informacije, ki jih posredujejo vpleteni tretji ponudniki, kot so hoteli ali letalske družbe.
2.3 Organizator je upravičen do sprememb ali odstopanj pri določenih potovalnih storitvah le, če te ne vplivajo ali poslabšajo celotnega rezerviranega načrta potovanja. V vsakem primeru je organizator dolžan o morebitnih naknadnih spremembah naročnika pisno obvestiti in jih utemeljiti.
V primeru večjih sprememb naročenih storitev ima potnik pravico odstopiti od pogodbe o potovanju ali zahtevati rezervacijo potovanja enake ali višje vrednosti. Ustne zahteve v tem primeru ne veljajo.
2.5 Organizator ne odgovarja za izvajanje storitev tretjih oseb, če so bile te dogovorjene v sklopu potovanja in je bil kupec nanje seznanjen z informacijami na spletni strani ali z izdajo letalske karte z etiketo. Z rezervacijo se kupec hkrati strinja s splošnimi pogoji odgovornega organizatorja.
2.6 Kot datumi odhoda veljajo le datumi, navedeni na letalskih kartah letalskega prevoznika. V primeru sprememb ali zamud si bo organizator prizadeval poiskati najboljšo možno rešitev problema. Stranka odvezuje organizatorja morebitnih zahtevkov, ki bi lahko izhajali iz spremembe ali zamude voznega reda letov. Morebitne dodatne stroške krije stranka.
2.7 Podatki o dovoljenih kosih prtljage (to vključuje tako ročno prtljago kot prijavljeno prtljago) bodo pisno sporočeni v ponudbi in se razlikujejo glede na prevozno podjetje.
2.8 Če je uporaba športnih objektov vključena v ceno potovanja, po dogovoru velja naslednje: Ugotavljanje, ali športni objekt ni primeren za igranje, je odgovornost ustreznega upravljavca športnega objekta(-ov). Če rezerviranega športnega objekta ni mogoče uporabiti, to predstavlja pomanjkljivost potovanja, za katero je stranka upravičena do znižanja cene potovanja v skladu s §651m BGB v višini dejansko privarčevanih stroškov. Kakršno koli nadaljnje nadomestilo za škodo v skladu s členom 651n nemškega civilnega zakonika (BGB) je izključeno.

3. Plačilo

3.1 Če obstaja učinkovita pogodba o varovanju denarja stranke in je ta izročena stranki z imenom in kontaktnimi podatki zaščitnika denarja stranke na jasen, razumljiv in poudarjen način, lahko organizator zahteva in sprejme plačila pred koncem paketno potovanje. Po sklenitvi pogodbe je treba v zameno za izročitev varnostnega potrdila položiti varščino v višini 20% cene potovanja. Če znesek ne prispe na račun organizatorja v enem tednu, je stranka v zamudi s plačilom.
3.2 Stranka bo potovalne dokumente prejela 10 dni po končnem plačilu.
3.3 Če ni drugače navedeno v potrditvi rezervacije, je preostali znesek zapadel v plačilo najkasneje štiri tedne pred začetkom potovanja, pod pogojem, da je bilo varnostno potrdilo predano in da organizator potovanja ne more več uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe. Poleg potrditve rezervacije niso potrebne dodatne zahteve za plačilo. V skladu z §288 BGB je organizator upravičen stranki zaračunati zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilu, če preostanek plačila ni prejet na račun organizatorja do določenega časa.
3.4 Če potnik ne plača pologa in/ali preostalega plačila v skladu z roki zapadlosti plačila in je organizator sposoben izpolniti pogodbene storitve, ima organizator pravico odstopiti od pogodbe o paketnem potovanju po opominu s strani organizatorja. roka in zaračuna stranki v skladu z odpovedno lestvico.
3.5 Organizator lahko na potrditvi rezervacije navede tudi predčasno plačilo preostalega zneska.
3.6 Pri kratkoročnih rezervacijah je treba celotno ceno potovanja plačati takoj po sklenitvi pogodbe in poslanem varnostnem potrdilu.

4. Sprememba cene

4.1 Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene potovanja pred sklenitvijo pogodbe zaradi zvišanja prevoznih stroškov, davkov za določene storitve, kot so pristaniške ali letališke pristojbine, stroški letalskega varovanja ali vstopnine, zvišanje davka na rezervirane storitve. ali sprememba menjalnih tečajev, ki veljajo za konec zadevnega potovanja po objavi prospekta ali razpisa. To zvišanje ne sme preseči 5% celotne cene potovanja. Če je podražitev višja od 5%, lahko stranka odstopi od potovanja.
4.2 Povišanje cen se lahko zgodi le do 21 dni pred začetkom potovanja in mora biti o tem obveščeno stranko takoj po obvestilu.
Stranka mora svoje pravice uveljavljati takoj, največ 10 dni po obvestilu o spremembi.

5. Preklic, ponovna rezervacija ali umik s strani stranke

5.1 Stranka lahko odstopi od potovanja kadarkoli pred začetkom potovanja. Odstop je treba organizatorju sporočiti pisno na poslovni naslov teamtravel GmbH; odstop po elektronski pošti ne zadostuje. Stranka mora odstop pisno utemeljiti.
5.2 Če stranka potovanja ne začne ali odstopi pred začetkom potovanja, veljajo stroški odpovedi, navedeni v poglavju 5.4.
5.3 Razen če je do odpovedi prišlo po krivdi organizatorja ali zaradi višje sile, lahko organizator zahteva ustrezno odškodnino za potovalne aranžmaje do odpovedi in njihove stroške glede na posamezno ceno potovanja. Pri izračunu odškodnine je običajno treba upoštevati prihranjene stroške in morebitno drugo možno uporabo storitev dogodka. Organizator potovanja je dolžan na zahtevo potnika utemeljiti višino odškodnine.

5.4 Naslednje stroške je običajno treba plačati, ko (tudi posamezne osebe) odstopijo od potovanja:

– do 60 dni pred začetkom dogodka: 30% cene udeleženca (plus 100% cene leta (če je rezerviran))

– od 59. do 31. dneva pred začetkom dogodka: 50% cene udeleženca (na osebo) (plus 100% cene leta (ob rezervaciji))

– od 30. do 16. dneva pred začetkom dogodka: 70% cene udeleženca (na osebo) (plus 100% cene leta (ob rezervaciji))

– od 15. dne pred začetkom dogodka: 90% cene udeleženca (na osebo) (plus 100% cene leta (ob rezervaciji))

– v primeru neprihoda na začetku dogodka: 100% cene udeleženca (na osebo)

(plus 100% cene leta (če je rezerviran))

5.5 Za posebne ponudbe/pakete, posamezne potovalne module in individualno prilagojena potovanja lahko veljajo bolj specifični pogoji odpovedi. To bo posebej poudarjeno v posamezni ponudbi.
Če je konkretno nadomestilo višje od zgoraj navedenega pavšala, si organizator pridržuje pravico do tega. Organizator mora to utemeljiti in dokazati.

5.6 Če je organizator zaradi odstopa od pogodbe dolžan vrniti kupnino, mora to vrniti takoj, najkasneje v 14 dneh po prejemu izjave o odstopu od pogodbe.

5.7 Stranka lahko kadarkoli zahteva spremembo števila udeležencev. Če teamtravel lahko izpolni zahtevo, bo potrditev rezervacije spremenjena. Za ta postopek je potrebna dodatna pristojbina za obdelavo v višini 15 evrov na postopek rezervacije.

6. Storitve niso bile uporabljene

6.1 Če potnik ne koristi potovalnih storitev iz razlogov, za katere je odgovoren, ni upravičen do sorazmernega povračila cene potovanja. Vendar se organizator zavezuje, da bo od ponudnikov storitev zahteval povračilo privarčevanih stroškov.
6.2 Ta obveznost ne velja, če so storitve popolnoma nepomembne.

7. Spremembe ali odstop s strani organizatorja

7.1 Odpoved dogodka/potovanja zaradi višje sile/pandemije

Organizator predvideva, da bodo vsi izleti potekali kot običajno. V primeru, da to ni mogoče, bo organizator posamezna potovanja odpovedal. Do odpovedi pride točno takrat, ko pristojni organi prepovejo dogodek, obstaja prepoved potovanja ali uradno opozorilo glede potovanja za prizadeto regijo.

V tem posebnem primeru bo organizator nemudoma povrnil celotno plačano ceno udeleženca brez odbitkov.

7.2 Organizator lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka, če udeleženec kljub opozorilu organizatorja moti izvedbo potovanja ali če se vede v nasprotju s pogodbo do te mere, da je takojšnja odpoved pogodbe upravičena. Če organizator odpove pogodbo, organizator obdrži pravico do udeležbe, zmanjšane za vrednost prihranjenih stroškov in prihranjenih koristi, ki izhajajo iz druge uporabe neizkoriščenih storitev.

7.3 Hotelir/lastnik/upravljavec rezervirane namestitve/športnega objekta lahko stranki iz pomembnih razlogov kadarkoli prepove vstop v objekt. O prepovedi vstopa v prostor je stranka dolžna nemudoma obvestiti organizatorja po elektronski pošti.

8. Obveznosti naročnika

8.1 Če stranka kljub pravočasnemu plačilu cene potovanja do sedem dni pred začetkom potovanja ni prejela zahtevanih potovalnih dokumentov (npr. potrdila o elektronskih vozovnicah, hotelskih bonih), mora o tem nemudoma obvestiti organizatorja. To velja z izjemo kratkoročnih rezervacij.
8.2 Potnik je dolžan morebitne pomanjkljivosti nemudoma prijaviti organizatorju in zahtevati, da jih odpravi. To je obveznost stranke. Če potnik krivdno ne prijavi napak, ni upravičen do znižanja cene potovanja. Organizator mora zagotoviti popravne ukrepe, če je to mogoče in okoliščine to dopuščajo.
8.3 Zamude prtljage in škodo je treba pojasniti neposredno na kraju samem pri ustrezni letalski družbi. Organizator lahko posreduje le v podporo.

9. Odgovornost, izključitev terjatev in zastaralni rok

9.1 Pogodbena odgovornost za škodo, ki ni telesna poškodba, je omejena na trikratnik cene udeleženca (na osebo), pod pogojem, da škoda udeleženca ni bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti ali da smo sami odgovorni za škodo, ki jo utrpi udeleženec zaradi po krivdi ponudnika storitev so. V našo korist veljajo tudi pravni predpisi, ki omejujejo ali izključujejo odgovornost, ki temeljijo na mednarodnih pogodbah in na katere se lahko zanese pri nas zaposleni ponudnik storitev. Za vse odškodninske zahtevke zoper organizatorja zaradi protipravnih dejanj, ki ne temeljijo na naklepu ali hudi malomarnosti, je odgovornost za premoženjsko škodo omejena na znesek trikratnika cene udeleženca (na osebo in dogodek).
9.2 Organizator ne odgovarja za motnje storitev, telesne poškodbe in premoženjsko škodo v povezavi s storitvami tretjih oseb, ki so zgolj dogovorjene in so kot take izrecno označene v oglasu (npr. izleti, ogledi, obiski parkov in drugih prostočasnih objektov).
9.3 Stranka je dolžna skrbno ravnati z vsemi vrstami izposojene opreme. Če pride do škode, organizator ne odgovarja. V tem primeru mora kupec zamenjati artikle enake kakovosti ali kriti stroške novega nakupa sam.
9.4 Organizator praviloma ne odgovarja v primeru višje sile.
9.5 Udeleženci in sopotniki morajo biti odgovorni za svojo udeležbo pri športnih in drugih prostočasnih aktivnostih. Pred uporabo preverite športne objekte, opremo in vozila.
9.6 Organizator je odgovoren samo za nesreče, ki se zgodijo med športnimi prireditvami in drugimi prostočasnimi aktivnostmi, če je krivo podjetje. Organizator priporoča sklenitev nezgodnega zavarovanja.
V primeru motenj storitev je vsak udeleženec/sopotnik dolžan sodelovati v okviru zakonskih določil, da se izogne ali zmanjša morebitno škodo. Napake in motnje je potrebno nemudoma sporočiti zaposlenim, na kar organizator pisno priporoči. Če udeleženec/sopotnik te obveznosti ne izpolni po lastni krivdi, ni upravičen do reklamacij.
Zaposleni na lokaciji niso upravičeni do priznanja kakršnih koli zahtevkov. Zahtevke kakršne koli vrste je treba predložiti pooblaščenemu predstavniku organizatorja na kraju samem. Organizator priporoča pisno obliko.
9.7 Reklamacije zaradi nepogodbenega zagotavljanja naročenega potovanja je potrebno uveljavljati pri organizatorju v enem mesecu od pogodbeno dogovorjenega zaključka potovanja. Priporočamo pisno obliko. Po poteku roka lahko uveljavljate zahtevke le, če vam je rok onemogočil brez vaše krivde. Vaše terjatve iz te pogodbe zastarajo v enem letu, izrecno v nasprotju z zakonskimi določili. Zastaranje začne teči z dnem, ko bi se dogodek po pogodbi moral končati.

10. Potni list, vizum in zdravstvene zahteve

10.1 Organizator državljane države Evropske unije, v kateri se ponuja potovanje, pred sklenitvijo pogodbe seznani s pravnim stanjem in določili potnih, vizumskih in zdravstvenih predpisov ter o morebitnih spremembah le-teh pred začetkom potovanja. Za državljane drugih držav lahko informacije posreduje pristojni konzulat. Posebnosti, kot so dvojno državljanstvo, apatridnost in drugo, organizator ne upošteva.
10.2 Potnik je odgovoren za spoštovanje vseh predpisov, pomembnih za izvedbo potovanja. Vse škode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh pravil, nosi organizator, razen če so nastale zaradi krivdnega posredovanja napačnih podatkov organizatorja. Če potnik ne upošteva vstopnih predpisov posamezne države ali če diplomatsko predstavništvo po krivdi potnika ne izda vizuma pravočasno, tako da je potniku onemogočeno potovanje, organizator ne odgovarja. .

11. Neveljavnost posameznih določb

11.1 Neveljavnost posameznih določb ne pomeni neveljavnosti preostalega dela pogodbe o potovanju.

12. Obveznosti zagotavljanja informacij o identiteti dejanskega letalskega prevoznika

12.1 Uredba EU o obveščanju potnikov o identiteti dejanskega letalskega prevoznika (EU 2111/05) zavezuje organizatorja, da stranko obvesti o identiteti dejanskega(-ih) letalskega(-ih) vseh storitev zračnega prevoza, ki bodo opravljene v okviru rezervirana potovanja rezervacije.
12.2 Če ob rezervaciji letalski prevoznik še ni določen, bo organizator stranko obvestil o letalskem prevozniku ali prevoznikih, ki bodo verjetno opravili let.
12.3 Takoj ko organizator izve, katera letalska družba bo opravila let, bo o tem obvestila stranko.
12.4 Če se spremeni letalski prevoznik, ki je stranki naveden kot operativni prevoznik, mora organizator o tej spremembi obvestiti stranko. Organizator mora nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo stranka čim prej obveščena o spremembi.
12.5 Organizatorju je prepovedano ponujati stranki lete z letalskimi prevozniki, za katere velja prepoved letenja v EU. Seznam letalskih prevoznikov s prepovedjo letenja v EU (»črni seznam«) je na voljo na naslednji spletni strani: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm.

13. Pravila za uporabo športnih in vadbenih objektov

13.1 Stranka se strinja s posebnimi in morda individualnimi pravili za uporabo športnih in vadbenih objektov, še posebej z vsakokratnim hišnim redom in redom na lokaciji, tudi če ti niso bili znani pred sklenitvijo pogodbe. Tako kot ti Splošni pogoji poslovanja in potovanja so del vsake sklenjene pogodbe. Iz tega pravila so izvzeti dogovori, ki so bili izrecno sklenjeni v pogodbi o potovanju. Če ni drugače navedeno, mesta in ure usposabljanja dodeli hotelir, lastnik lokala ali organizator. Naročnika prosimo, da svoje želje v zvezi s tem predhodno izrazi organizatorju, vendar so te za organizatorja in ponudnika storitev neobvezujoče.
13.2 Stranka v zvezi s tem nima pristojnosti odločanja. Lastniki športnih in vadbenih objektov si pridržujejo pravico do zaprtja objektov, ker igrišča niso primerna za igranje. Nezmožnost predvajanja je lahko posledica (seznam ni izčrpen): dežja, snega, toče, neviht ali drugih vremenskih razmer. V tem primeru se cena potovanja zmanjša za stroške uporabe športnih objektov. Kakršno koli nadaljnje znižanje cene potovanja ali nadomestilo je izključeno.
13.3 Če je bila organizacija prijateljske ali testne tekme dogovorjena kot storitev, ta enota – razen če ni drugače dogovorjeno – ne bo potekala poleg, ampak namesto treninga.
13.4 Stranke so odgovorne za posredovanje potrebnih informacij, potrebnih za organizacijo potovanja (npr. informacije o alergijah, prehranjevalnih navadah, invalidnosti, seznami udeležencev itd.). V primeru, da celoten paket ni odposlan tako, kot je to navedel organizator, se potovanje ne šteje za pomanjkljivo, niti organizator ni dolžan znižati cene potovanja ali plačati odškodnine.
13.5 Če je treba turistično takso plačati na kraju samem, jo je treba plačati neposredno na kraju samem, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače.
13.6 Ob sklenitvi pogodbe o potovanju prijavitelj v imenu vseh prenese slikovne pravice na organizatorja.
13.7 Stranki je prepovedano posredovati ali distribuirati avtorsko zaščitene izdelke.

14. Veljavno pravo in kraj pristojnosti

Za vse tožbe in pogajanja velja izključno nemško pravo.
Kraj pristojnosti je Hamburg.

15. Končna določba

Pogoji veljajo za vse dogovore med organizatorjem in naročnikom, ne glede na sedež vseh udeleženih strank ter kraj sklenitve pogodbe in kraj izvajanja storitve.

16. Pisna obvestila je treba poslati na naslednji naslov:

teamtravel GmbH
Generalni direktor: Fabian Schlupp
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

nazadnje posodobljeno: 2. november 2023

trainingcamp.com

Izberite regijo:
Izberite regijo:
Izberite starostno skupino:
Filtriraj starostno skupino
Tukaj izberite posebnosti:
Filtrirna oprema
Pokaži več
Izberite lokacijo namestitve:
Lokacija filtra
Izberite proračun:
Proračunski filter
Izberite regijo:
Izberite regijo:
Tukaj izberite posebnosti:
Filtrirna oprema
Pokaži več
Izberite lokacijo namestitve:
Lokacija filtra
Izberite proračun:
Proračunski filter
Izberite regijo:
Izberite regijo:
Izberite starostno skupino:
Filtriraj starostno skupino
Tukaj izberite posebnosti:
Filtrirna oprema
Pokaži več
Izberite lokacijo namestitve:
Lokacija filtra
Izberite proračun:
Proračunski filter
Izberite regijo:
Izberite regijo:
Tukaj izberite posebnosti:
Filtrirna oprema
Pokaži več
Izberite lokacijo namestitve:
Lokacija filtra
Izberite proračun:
Proračunski filter
Kontaktirajte zdaj!
Pišite nam prek WhatsApp!
Skenirajte kodo
Živjo 👋
Vas zanima eden od naših trening kampov ali samo kratko vprašanje?
Preprosto nam pišite v klepetu!