generál
Podmienky

Podmienky

Na cestovnú zmluvu medzi objednávateľom a cestovnou kanceláriou teamtravel GmbH - ďalej len „usporiadateľ“ sa vzťahujú nasledujúce všeobecné obchodné podmienky za predpokladu, že táto bola účinne dohodnutá.

teamtravel GmbH zahŕňa značky mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com a trainingslager.com.

Všeobecné obchodné podmienky dopĺňajú zákonné ustanovenia §§ 651a - y BGB (Občiansky zákonník), ako aj BGBl tieto vypĺňajú.

Všeobecné obchodné podmienky neplatia, ak organizátor koná len ako sprostredkovateľ pre jednotlivé cestovné služby v súlade s § 651w nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) a osobitne o tom informuje zákazníka.

1. Uzavretie zmluvy

1.1 Organizátor ponúka skupinové zájazdy prostredníctvom svojej domovskej stránky alebo iných reklamných médií. Registráciou záväzne ponúkate organizátorovi uzatvorenie zmluvy o účasti na želanom zájazde. Zmluva je uzavretá, keď Vám písomne potvrdíme rezerváciu zájazdu. Postačuje potvrdenie e-mailom. Telefonické a ústne dohody sa stávajú záväznými len vtedy, ak ich písomne potvrdíme.
1.2 Registráciu vykonáva registrujúci aj pre všetkých účastníkov uvedených v registrácii/zoznamoch, za ktorých zmluvné záväzky ručí registrujúci ako za svoje povinnosti.
1.3 Zmluvným partnerom je právnická osoba, ktorá ponúka organizátorovi uzatvorenie zmluvy o zájazde, pokiaľ táto osoba nekoná v mene právnickej osoby (združenia alebo spoločnosti) a nie je na to poverená svojou kanceláriou.
1.4 Predzmluvné informácie od organizátora o základných charakteristikách cestovných služieb (cena, dodatočné náklady, spôsoby platby, minimálny počet účastníkov, storno poplatky v súlade s článkom 250 § 3 čísla 1, 3 až 5 a 7 EGBGB) sú len nie je súčasťou zmluvy o balíku cestovných služieb, ak je to medzi zmluvným partnerom a organizátorom výslovne dohodnuté.
1.5 Zmluvný partner súhlasí s tým, že všetka komunikácia bude prebiehať elektronickou formou prostredníctvom emailu. Nie je potrebné poštové doručovanie predzmluvných informácií, ponúk, poukazov na poistenie ceny zájazdu, cestovných dokladov ako sú cestovné potvrdenia a poukazy, ani upomienky a upomienky platby.
1.6 Zmluvný partner nemá nárok na možnosť následných rezervácií (doobjednávanie účastníkov k už existujúcej cestovnej zmluve). Organizátor sa však v rámci možností snaží zabezpečiť následné rezervácie. Cena zájazdu pre následne rezervovanú osobu (osoby) sa môže líšiť od ceny existujúcej rezervácie.
1.7 Ak nie je možné vykonať rezerváciu podľa registrácie, zákazník dostane upravenú ponuku. Organizátor je viazaný touto ponukou desať dní.

2. Výkon

2.1 Povinnosť organizátora poskytnúť služby vyplýva bez výnimky z potvrdenia rezervácie, ponuky a aktuálnych cestovných informácií na internete, s prihliadnutím na všetky informácie, vysvetlenia a poznámky v nich uvedené.
2.2 Organizátor nezodpovedá za informácie poskytnuté poskytovateľmi tretích strán, akými sú hotely alebo letecké spoločnosti.
2.3 Usporiadateľ je oprávnený vykonať zmeny alebo odchýlky v niektorých cestovných službách len vtedy, ak tieto neovplyvnia alebo neovplyvnia celkový rezervovaný itinerár zájazdu. V každom prípade je organizátor povinný písomne informovať zákazníka o akýchkoľvek následných zmenách a zdôvodniť ich.
V prípade závažných zmien rezervovaných služieb má zákazník právo odstúpiť od cestovnej zmluvy alebo požiadať o rezerváciu zájazdu rovnakej alebo vyššej hodnoty. Ústne požiadavky v tomto prípade nie sú platné.
2.5 Usporiadateľ nezodpovedá za realizáciu služieb tretích strán, ak tieto boli dohodnuté v rámci zájazdu a zákazník bol o nich oboznámený informáciou na webovej stránke alebo vystavením leteniek s nálepkami. Zákazník rezerváciou súčasne akceptuje všeobecné obchodné podmienky zodpovedného organizátora.
2.6 Ako dátumy odletu platia len dátumy uvedené na letenkách leteckej spoločnosti. V prípade zmien alebo oneskorení sa organizátor bude snažiť nájsť najlepšie možné riešenie problému. Zákazník oslobodzuje organizátora od akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zmeny alebo meškania letového poriadku. Akékoľvek dodatočné náklady znáša zákazník.
2.7 Informácie o povolených kusoch batožiny (to zahŕňa príručnú aj zapísanú batožinu) budú oznámené písomne v ponuke a líšia sa v závislosti od prepravnej spoločnosti.
2.8 Ak je v cene zájazdu zahrnuté použitie športovísk, platí podľa dohody nasledovné: Určenie, či je športové zariadenie nehrateľné, je v kompetencii príslušného prevádzkovateľa športového zariadenia (zariadení). Ak nie je možné využiť rezervované športové zariadenie, ide o nedostatok cestovného, za ktorý má zákazník nárok na zníženie ceny zájazdu v súlade s § 651m BGB vo výške skutočne ušetrených výdavkov. Akékoľvek ďalšie náhrady škody podľa § 651n nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) sú vylúčené.

3. Platba

3.1 Ak existuje účinná zmluva o ochrane peňazí zákazníka a táto je zákazníkovi odovzdaná s menom a kontaktnými údajmi správcu peňazí zákazníka jasným, zrozumiteľným a zvýrazneným spôsobom, organizátor môže požadovať a prijímať platby pred skončením zájazd. Záloha vo výške 20% z ceny zájazdu je splatná po uzavretí zmluvy výmenou za odovzdanie bezpečnostného listu. Ak suma na účet organizátora nedorazí do týždňa, zákazník je v omeškaní s platbou.
3.2 Zákazník dostane cestovné doklady 10 dní po uhradení poslednej platby.
3.3 Ak nie je v potvrdení rezervácie uvedené inak, zostávajúca čiastka je splatná najneskôr štyri týždne pred začiatkom zájazdu za predpokladu, že bol odovzdaný bezpečnostný certifikát a právo na odstúpenie od zmluvy už nie je možné uplatniť. Okrem potvrdenia rezervácie nie sú potrebné žiadne ďalšie požiadavky na platbu. Organizátor je podľa § 288 BGB oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania za každý deň omeškania, ak zvyšná platba nebola pripísaná na účet organizátora do uvedeného času.
3.4 Ak objednávateľ neuhradí zálohu a/alebo zvyšnú platbu v súlade s dátumami splatnosti platby a organizátor je schopný splniť zmluvné služby, organizátor je oprávnený odstúpiť od zmluvy o balíku cestovných služieb po upozornení lehotu a účtovať zákazníkovi podľa storno sadzby.
3.5 Usporiadateľ môže v potvrdení rezervácie uviesť aj skoršie zaplatenie zostávajúcej sumy.
3.6 Pri krátkodobých rezerváciách je potrebné uhradiť celú cenu zájazdu ihneď po uzavretí zmluvy a zaslaní bezpečnostného listu.

4. Zmena ceny

4.1 Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v cene zájazdu pred uzavretím zmluvy z dôvodu zvýšenia prepravných nákladov, daní za niektoré služby, ako sú prístavné alebo letiskové poplatky, nákladov na bezpečnosť letectva alebo vstupných poplatkov, zvýšenia dane z rezervovaných služieb alebo zmena výmenných kurzov platných na konci predmetnej cesty po zverejnení prospektu alebo ponuky. Toto zvýšenie nesmie presiahnuť 5% celkovej ceny cestovného. Ak je zvýšenie ceny vyššie ako 5%, zákazník môže od zájazdu odstúpiť.
4.2 K zvýšeniu ceny môže dôjsť len do 21 dní pred začiatkom zájazdu a musí byť zákazníkovi oznámené ihneď po oznámení.
Zákazník musí svoje práva uplatniť bezodkladne, maximálne do 10 dní od oznámenia zmeny.

5. Zrušenie, zmena rezervácie alebo odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka

5.1 Zákazník môže od zájazdu odstúpiť kedykoľvek pred začatím zájazdu. Odstúpenie je potrebné oznámiť organizátorovi písomne na adresu prevádzky teamtravel GmbH, nestačí odstúpenie e-mailom. Zákazník by mal odstúpenie písomne odôvodniť.
5.2 Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo odstúpi pred začatím zájazdu, platia storno poplatky uvedené v bode 5.4.
5.3 Ak nie je zrušenie spôsobené zavinením organizátora alebo prípadom vyššej moci, môže organizátor požadovať primeranú náhradu za zabezpečenie cesty a jej náklady v závislosti od príslušnej ceny zájazdu. Pri výpočte náhrady treba spravidla brať do úvahy ušetrené výdavky a prípadné ďalšie využitie služieb podujatia. Na žiadosť cestujúceho je organizátor zájazdu povinný odôvodniť výšku náhrady.

5.4 Pri odstúpení od zájazdu (aj jednotlivcami) je vo všeobecnosti potrebné zaplatiť nasledujúce náklady:

– do 60 dní pred začiatkom podujatia: 301 TP3T z účastníckej ceny (plus 1001 TP3T z ceny letu (ak je rezervovaný))

– od 59. do 31. dňa pred začiatkom podujatia: 50% účastníckej ceny (na osobu) (plus 100% ceny letu (ak je rezervovaný))

– od 30. do 16. dňa pred začiatkom podujatia: 70% účastníckej ceny (na osobu) (plus 100% ceny letu (ak je rezervovaný))

– od 15. dňa pred začiatkom podujatia: 90% z účastníckej ceny (na osobu) (plus 100% z ceny letu (ak je rezervovaný))

– v prípade nedostavenia sa na začiatku podujatia: 100% z účastníckej ceny (na osobu)

(plus 1001 TP3T ceny letu (ak je rezervovaný))

5.5 Špeciálne ponuky/balíčky, individuálne cestovné moduly a individuálne prispôsobené zájazdy môžu podliehať špecifickejším storno podmienkam. Na to bude osobitne upozornené v príslušnej ponuke.
Ak je konkrétna náhrada vyššia ako vyššie uvedený paušál, organizátor si vyhradzuje právo na jej uplatnenie. Organizátor to musí zdôvodniť a preukázať.

5.6 Ak je organizátor povinný vrátiť peniaze v dôsledku odstúpenia od zmluvy, musí vrátiť peniaze bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení.

5.7 Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zmenu počtu účastníkov. Ak môže teamtravel splniť požiadavku, potvrdenie rezervácie sa zmení. Za tento proces sa vyžaduje dodatočný spracovateľský poplatok vo výške 15 eur za proces rezervácie.

6. Nevyužité služby

6.1 Ak cestujúci nevyužije cestovné služby z dôvodov, za ktoré je zodpovedný, nemá nárok na pomernú časť ceny zájazdu. Usporiadateľ sa však zaväzuje žiadať od poskytovateľov služieb náhradu ušetrených nákladov.
6.2 Táto povinnosť neplatí, ak ide o služby úplne bezvýznamné.

7. Zmeny alebo odvolanie zo strany organizátora

7.1 Zrušenie podujatia/výletu z dôvodu vyššej moci/pandémie

Organizátor predpokladá, že všetky zájazdy sa uskutočnia ako obvykle. V prípade, že to nebude možné, organizátor zruší jednotlivé výlety. K zrušeniu dochádza presne vtedy, keď zodpovedné orgány zakážu podujatie, je tam zákaz cestovania alebo je oficiálne varovanie pred cestou pre dotknutý región.

V tomto špeciálnom prípade organizátor okamžite vráti celú zaplatenú účastnícku cenu bez akýchkoľvek zrážok.

7.2 Organizátor môže vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty, ak účastník trvalo narúša realizáciu zájazdu napriek upozorneniu organizátora alebo ak sa správa v rozpore so zmluvou do takej miery, že je odôvodnené okamžité zrušenie zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany organizátora si organizátor vyhradzuje právo na účastnícky poplatok znížený o hodnotu ušetrených nákladov a ušetrených výhod, ktoré vyplývajú z iného využitia nevyužitých služieb.

7.3 Hotelier/majiteľ/prevádzkovateľ rezervovaného ubytovacieho/športového zariadenia môže zákazníkovi zo závažných dôvodov kedykoľvek zakázať vstup do priestorov. Zákaz vstupu do priestorov je zákazník povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi emailom.

8. Povinnosti objednávateľa

8.1 Ak zákazník aj napriek včasnému zaplateniu ceny zájazdu neobdrží potrebné cestovné doklady (napr. potvrdenia o elektronickej vstupenke, hotelové poukazy) do siedmich dní pred začiatkom zájazdu, je povinný o tom bezodkladne informovať organizátora. Toto platí s výnimkou krátkodobých rezervácií.
8.2 Závady je cestujúci povinný bezodkladne nahlásiť organizátorovi a požadovať nápravu. Toto je povinnosť zákazníka. Ak cestujúci vinou neoznámi vady, nemá nárok na zníženie ceny zájazdu. Organizátor musí zabezpečiť nápravu, ak je to možné a okolnosti to umožňujú.
8.3 Meškanie a poškodenie batožiny je potrebné objasniť priamo na mieste príslušnej leteckej spoločnosti. Organizátor môže zasiahnuť iba pri poskytovaní podpory.

9. Zodpovednosť, vylúčenie nárokov a premlčacia doba

9.1 Zmluvná zodpovednosť za škody, ktoré nie sú ublížením na zdraví, je obmedzená na trojnásobok účastníckej ceny (na osobu) za predpokladu, že škoda nebola spôsobená účastníkovi úmyselne ani hrubou nedbanlivosťou, alebo že za škodu, ktorú účastník utrpel, zodpovedáme výlučne my sami. vinou poskytovateľa služieb. V náš prospech platia aj právne predpisy, ktoré obmedzujú alebo vylučujú zodpovednosť, ktoré sú založené na medzinárodných dohodách a na ktoré sa nami zamestnaný poskytovateľ služieb môže spoľahnúť. Pri všetkých nárokoch na náhradu škody voči organizátorovi z dôvodu protiprávneho konania, ktoré nie je založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, je zodpovednosť za škodu na majetku obmedzená do výšky trojnásobku účastníckej ceny (na osobu a podujatie).
9.2 Organizátor nezodpovedá za prerušenia poskytovania služieb, zranenia osôb a škody na majetku v súvislosti so službami tretích strán, ktoré sú len dohodnuté a sú ako také výslovne označené v reklame (napr. exkurzie, zájazdy, návštevy parkov a iných zariadení pre voľný čas).
9.3 Zákazník je povinný zaobchádzať so všetkými druhmi zapožičaného vybavenia opatrne. Ak dôjde k poškodeniu, organizátor nenesie zodpovednosť. V tomto prípade musí zákazník vymeniť položky rovnakej kvality alebo znášať náklady na nový nákup sám.
9.4 Organizátor vo všeobecnosti nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci.
9.5 Účastníci a spolucestujúci musia byť zodpovední za svoju účasť na športových a iných voľnočasových aktivitách. Pred použitím športových zariadení, vybavenia a vozidiel by ste ich mali skontrolovať.
9.6 Organizátor nesie zodpovednosť za nehody, ktoré sa stanú počas športových podujatí a iných voľnočasových aktivít, len v prípade, ak je zavinená spoločnosť. Organizátor odporúča uzavrieť havarijné poistenie.
V prípade prerušenia služieb je každý účastník/spolucestujúci povinný spolupracovať v rámci zákonných ustanovení, aby sa predišlo alebo minimalizovalo akékoľvek poškodenie. Závady a poruchy je potrebné bezodkladne nahlásiť zamestnancom, organizátor to odporúča písomne. Ak si účastník/spolucestujúci túto povinnosť vlastnou vinou nesplní, nevznikajú mu žiadne nároky.
Zamestnanci na mieste nie sú oprávnení uznať nároky akéhokoľvek druhu. Reklamácie akéhokoľvek druhu musia byť predložené oprávnenému zástupcovi organizátora na mieste. Organizátor odporúča písomnú formu.
9.7 Reklamácie z dôvodu mimozmluvného zabezpečenia objednaného zájazdu je potrebné uplatniť u organizátora do jedného mesiaca od zmluvne dohodnutého skončenia zájazdu. Odporúčame písomnú formu. Po uplynutí lehoty si môžete uplatniť nároky len v prípade, ak vám bez vášho zavinenia znemožnili lehotu dodržať. Vaše nároky z tejto zmluvy zanikajú za jeden rok, čo je výslovne v rozpore so zákonnými ustanoveniami. Premlčacia doba začína plynúť dňom, ktorým sa malo podujatie podľa zmluvy skončiť.

10. Pas, víza a zdravotné požiadavky

10.1 Organizátor informuje občanov krajiny Európskej únie, v ktorej sa zájazd ponúka, o právnom stave a ustanoveniach pasových, vízových a zdravotných predpisov pred uzavretím zmluvy a o všetkých ich zmenách pred začatím zájazdu. Pre občanov iných krajín môže poskytnúť informácie príslušný konzulát. Zvláštnosti ako dvojité občianstvo, bez štátnej príslušnosti a iné organizátor neberie do úvahy.
10.2 Cestujúci je zodpovedný za dodržanie všetkých predpisov dôležitých pre uskutočnenie zájazdu. Všetky nevýhody vyplývajúce z nedodržania týchto predpisov znáša organizátor, pokiaľ nebudú spôsobené zavinením organizátora uvedením nesprávnych údajov. Ak cestujúci nedodrží vstupné predpisy jednotlivých krajín, alebo ak diplomatická misia vinou cestujúceho neudelí vízum včas, takže cestujúcemu je znemožnené vycestovať, organizátor nezodpovedá. .

11. Neplatnosť jednotlivých ustanovení

11.1 Neúčinnosť jednotlivých ustanovení nezakladá neplatnosť zvyšku cestovnej zmluvy.

12. Povinnosti poskytnúť informácie o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu

12.1 Nariadenie EÚ o informovaní cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu (EU 2111/05) zaväzuje organizátora informovať zákazníka o totožnosti prevádzkujúcej leteckej spoločnosti (leteckých spoločností) všetkých služieb leteckej dopravy, ktoré sa majú poskytnúť v rámci rezervované zájazdy rezervácie.
12.2 Ak pri rezervácii ešte nebola určená prevádzkujúca letecká spoločnosť, organizátor bude zákazníka informovať o leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločnostiach, ktoré budú pravdepodobne prevádzkovať let.
12.3 Akonáhle bude organizátor vedieť, ktorá letecká spoločnosť bude let prevádzkovať, zákazník bude ním informovaný.
12.4 Ak sa zmení letecká spoločnosť uvedená zákazníkovi ako prevádzkujúca letecká spoločnosť, organizátor musí zákazníka o tejto zmene informovať. Organizátor musí bezodkladne podniknúť všetky potrebné kroky, aby bol zákazník o zmene informovaný čo najrýchlejšie.
12.5 Organizátor má zakázané ponúkať zákazníkovi lety s leteckými spoločnosťami, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v EÚ. Zoznam leteckých spoločností so zákazom vykonávania leteckej dopravy v EÚ („Čierna listina“) je dostupný na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm.

13. Pravidlá používania športových a tréningových zariadení

13.1 Zákazník akceptuje osobitné a prípadne individuálne pravidlá používania športových a tréningových zariadení, najmä príslušný domový a stavenisko, aj keď tieto pred uzavretím zmluvy neboli známe. Rovnako ako tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej uzatvorenej zmluvy. Z tohto pravidla sú vyňaté dohody, ktoré boli výslovne uvedené v cestovnej zmluve. Ak nie je uvedené inak, miesta a časy školení prideľuje hoteliér, majiteľ miesta alebo organizátor. Zákazník je vyzvaný, aby svoje želania v tejto súvislosti vyjadril organizátorovi vopred, avšak tieto sú pre organizátora a príslušného poskytovateľa služieb nezáväzné.
13.2 Zákazník nemá v tomto smere žiadnu rozhodovaciu právomoc. Príslušní majitelia športových a tréningových zariadení si vyhradzujú právo zatvoriť zariadenia z dôvodu nehrateľnosti ihrísk. Nehrateľnosť môže byť spôsobená (zoznam nie je úplný): dážď, sneh, krupobitie, búrky alebo iné poveternostné podmienky. V tomto prípade je cena cestovného znížená o náklady na využívanie športovísk. Akékoľvek ďalšie zníženie ceny zájazdu alebo náhrady sú vylúčené.
13.3 Ak bola ako poskytnutie služby dohodnutá organizácia priateľského alebo testovacieho zápasu, táto jednotka - pokiaľ nie je dohodnuté inak - sa neuskutoční popri tréningu, ale namiesto neho.
13.4 Zákazníci sú zodpovední za poskytnutie potrebných informácií potrebných na zorganizovanie zájazdu (napr. informácie o alergiách, stravovacích návykoch, postihnutí, zoznamy účastníkov a pod.). Ak nebude celý balík odoslaný tak, ako je popísané organizátorom, zájazd sa nepovažuje za vadný, ani nie je organizátor povinný znížiť cenu zájazdu alebo zaplatiť náhradu.
13.5 Ak je pobytová taxa splatná na mieste, musí byť zaplatená priamo na mieste, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak.
13.6 Prihlasovateľ pri uzatvorení cestovnej zmluvy postupuje v mene všetkých organizátorovi práva na fotografie.
13.7 Zákazníkovi je zakázané prenášať alebo distribuovať produkty chránené autorským právom.

14. Rozhodné právo a miesto jurisdikcie

Nemecké právo sa vzťahuje výlučne na všetky súdne spory a rokovania.
Miestom súdu je Hamburg.

15. Záverečné ustanovenie

Podmienky sa vzťahujú na všetky dohody medzi organizátorom a objednávateľom bez ohľadu na bydlisko všetkých zúčastnených strán a miesto uzavretia zmluvy a miesto, kde má byť služba poskytnutá.

16. Písomné oznámenia je potrebné zasielať na túto adresu:

teamtravel GmbH
Výkonný riaditeľ: Fabian Schlupp
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

posledná aktualizácia: 2. novembra 2023

Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte vekovú skupinu:
Filtrujte vekovú skupinu
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte vekovú skupinu:
Filtrujte vekovú skupinu
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
kontaktuj teraz!
Kontaktujte nás cez Whatsapp!
Naskenujte kód
Ahoj 👋
Máte záujem o niektorý z našich tréningových kempov alebo len rýchlu otázku?
Stačí nám jednoducho napísať do chatu!